IKAPOK II

Metodický den oborové didaktiky – Okénko do evropského ošetřovatelství

Metodický den oborové didaktiky – Okénko do evropského ošetřovatelství

IKAP2

11. 5. 2022

Skupina deseti odborných vyučujících, pozvaných ze spolupracujících SZŠ (Šumperk, Hranice, Prostějov) a kmenové SZŠ a VOŠz a JŠ Olomouc, se účastnila vzorové vyučovací hodiny na téma: Okénko do evropského ošetřovatelství s podtitulem Na chvíli zdravotní sestrou v Itálii.


V úvodu Mgr. M. Roučová přivítala přítomné vyučující a seznámila je s plánem a cílem metodického dne oborové didaktiky. Následovala vzorová hodina předmětu ošetřovatelství u žáků 2. ročníku studijního oboru Praktická sestra. Vyučovací hodinu vedla Mgr. H. Matošková, vyučující odborných předmětů, která má za sebou odbornou praxi ve zdravotnickém zařízení v Itálii. Na úvod byli posluchači (žáci i vyučující) seznámeni s cílem vyučovací hodiny. Záměrem bylo především seznámení s kompetencemi a specifiky práce zdravotní sestry v Itálii, porovnání vybraných ošetřovatelských postupů a ošetřovatelské péče v ČR a Itálii a také prakticky si vyzkoušet vybrané ošetřovatelské postupy prováděné v italských zdravotnických zařízeních. Postupně různými didaktickými metodami jako přednáška doplněná obrazovou dokumentací, diskuse se žáky, demonstrace pomůcek a praktický nácvik ošetřovatelského postupu, byli žáci obeznámeni se systémem ošetřovatelského vzdělávání v Itálii, kompetencemi a systémem organizace práce sester na lůžkovém oddělení, finančním ohodnocením zdravotnického personálu a konkrétními ošetřovatelskými postupy (např. úprava lůžka, příprava injekcí) v odlišné evropské zemi. Informace byly předkládány velice poutavě a nabízely srovnání kulturních odlišností v péči o pacienta, které se promítaly do oblasti psychologického přístupu k pacientovi, hygienické péče, stravování apod. V průběhu přednášky a diskuse měli posluchači možnost klást doplňující otázky, na které dostávali odpověď. Po teoretickém bloku následoval blok praktický, kdy u lůžka si žáci mohli vyzkoušet specifický italský způsob úpravy lůžka a přípravy injekce. Na úplný závěr proběhla rekapitulace výukové jednotky a splnění vytčených cílů. 

Po sdílení vyučovací hodiny diskuse odborných vyučujících. V kolegiu se probíralo zejména propojení mezipředmětových vztahů, zdůraznění orientace na psychologický aspekt multikulturního ošetřovatelství. Pak se diskutovalo o novinkách a odlišnostech v pomůckách a ošetřovatelských postupech v evropském ošetřovatelství a stanovení optimálních vyučovacích metod, prostředků a forem výuky se záměrem jejich zevšeobecnění pro další vhodná témata. Vzorová hodina demonstrovala návaznost na výuku předmětů ošetřovatelství v 1. a 2. ročníku (dosud probraná témata – organizace práce sester, oš. postupy) v evropském kontextu. Dále výuka byla praktickou aplikací úzkého propojení mezipředmětových vztahů – zejména významu výuky cizího jazyka (italského) a psychologie a zdůrazňovala nutnost dalšího odborného vzdělávání. Výuková hodina je ukázkou propojení ošetřovatelské teorie s praxí péče o zdraví a ošetřování pacientů. Důraz byl kladen na vytváření sociálních dovedností a postojů žáků vyplývajících z holistického pojetí osobnosti pacienta a z problematiky multikulturního přístupu k pacientovi.

Mgr. Monika Roučová

Metodik KMK 16

Dne 4.5.2022