IKAPOK II

O projektu

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj

Partneři s finanční spoluúčastí: 

  • IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit 01 - 06
  • 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity 07

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).

Klíčové aktivity projektu:

KA01: Řízení projektu
Pro klíčovou aktivitu 01 Řízení projektu je v projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (dále jen IKAP OK II) zřízen řídící tým projektu, který řídí realizaci všech klíčových aktivit projektu po stránce organizační, finanční, administrativní, personální a účetní. Řídící tým projektu tvoří pracovníci jednoho z partnerů, a to IKAP4OK z. s. Kontrolu správného průběhu projektu IKAP OK II zajišťuje projektový dohled Olomouckého kraje. Realizace projektu IKAP OK II probíhá v souladu s projektovou žádostí a pravidly MŠMT pro žadatele a příjemce, Byly nastaveny projektové směrnice, základní pravidla partnerství a vymezeny kompetence a náplně činností pro jednotlivé pracovní pozice.
KA02: Podpora rozvoje gramotností
Klíčová aktivita KA02 Podpora rozvoje gramotností je realizovaná v souladu se schváleným KAP Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí pro období 2020-2021. KA02 svým obsahem odpovídá jedné z povinných aktivit Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II - konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, a to těmto dvěma klíčovým tématům:
  • Digitální kompetence.
  • Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost včetně finanční gramotnosti.

Primárně pokračujeme (návaznost na IKAP 1) v podpoře pedagogů SŠ a ZŠ ve snaze rozvíjet u žáků čtenářskou, matematickou (včetně finanční) a digitální gramotnost i informatické myšlení. Dále doplňujeme a propojujeme již existující metodickou podporu učitelů k rozvoji gramotností žáků prostřednictvím činnosti 3 Krajských metodických kabinetů (KMK) pro gramotnosti.

Pedagogičtí pracovníci (PP) jsou seznamováni s aktuálními trendy v didaktice směřované především na výuku nestudijně zaměřených žáků 2. stupně ZŠ a žáky učebních oborů na SŠ. Tyto novinky a aktuální trendy jsou rozesílány do jednotlivých škol a zároveň jsou uveřejňovány na webových stránkách projektu. Zajišťujeme vzdělávání PP formou seminářů a workshopů, které cílí na nové metody a formy práce a výuku pedagogů.

KA03: Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčová aktivita KA03 Podpora polytechnického vzdělávání je realizována v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020-2021. KA03 svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinných aktivit-konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, konkrétně klíčové téma Podpora polytechnického vzdělávání.

Aktivita navazuje na IKAP 1 a je zaměřena:

  • Pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů středních a základních škol. Do realizace aktivity jsou zapojeny primárně SOŠ jako sídla Center kolegiální podpory (CKP), spolupracující SŠ a spolupracující ZŠ v jednotlivých regionech kraje.
  • Podporu zvyšování odborných kompetencí pedagogů SOŠ prostřednictvím činnosti 16 Krajských metodických kabinetů (KMK) s odborným zaměřením.

KA04: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka

Klíčová aktivita KA04 Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka je realizována v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020-2021. KA04 svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z volitelných aktivit - konkrétně aktivitě č. 6: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka, a to těmto podporovaným aktivitám: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků středních škol v popisné zpětné vazbě, přípravou a rozvojem kompetencí žáků a žákyň (budoucích učitelů) propojováním teoretické a praktické výuky prostřednictvím centra praxí, výměny zkušenosti učitelů/lek středních pedagogických škol a praktikujících učitelů/lek v MŠ podílejících se na praxi žáků, zavedením a prací s portfoliem praxe a metodickou podporou praktikujících učitelů/lek podílejících se na praxi žáků.

Obecným cílem uvedené aktivity je podpora komplexních aktivit škol ve středních pedagogických školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka prostřednictvím síťování, propojením kvalitní teoretické a praktické přípravy, zejména reflektovaných praxí žáků a žákyň. Krajské centrum odborných praxí (KCOP) vzniklo na Střední škole Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov.

KA05: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Klíčová aktivita KA05 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě je realizovaná v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí pro období 2020-2021. Svým obsahem odpovídá
v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinných aktivit, konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, a to klíčovému tématu: Podpora kompetencí k podnikavosti, inciativě a kreativitě.

KA 05 realizuje Krajské centrum podpory podnikavosti (KCPP) se sídlem na Moravské vysoké škole Olomouc, o. p. s. (MVŠO). Cílem KA05 je tedy podpora pedagogů v níže uvedených třech bodech:

  • Získání klíčových znalostí potřebných pro zahájení a realizaci podnikání - cílem je představit podnikání jako plnohodnotnou alternativu kariéry zaměstnance a předat pedagogům znalosti týkající se sestavení podnikatelského záměru, založení firmy, procesů v podniku, povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů, aktuálních trendy v podnikání atd.
  • Získání širšího povědomí o principu společensky odpovědného podnikání týkající se ekonomické, sociální a environmentální oblasti - podnikání získalo negativní konotaci kvůli neetickému chování některých podnikatelů. Vnímání je zapotřebí narovnat, ukazovat pozitivní příklady a diskutovat o tom, jak podnikat v souladu se zákonem a morálkou, a také, jak přemýšlet o tom, jakou hodnotu přináší podnikání společnosti. Neměla by tedy být opomenuta problematika etiky v podnikání a společenská odpovědnost v podnikání. S oblastí společenské odpovědnosti souvisí také práce pro neziskový sektor ve formě dobrovolnictví.
  • Získání praktických schopností pro využívání moderních metod ve výuce - důraz je kladen především na praktickou formu. Kromě praktické zkušenosti s realizací podnikání či jiných aktivit mohou v tomto směru pomoci např. besedy, workshopy a podobné akce zúčastněných pedagogů s úspěšnými podnikateli či manažery. Budou představeny nové formy výuky, při kterých mají žáci možnost pracovat samostatně a kreativně.
KA06: Kariérové poradenství

Klíčová aktivita KA06 Kariérové poradenství je realizovaná v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021, Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020 - 2021. Svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinně volitelných aktivit, konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, klíčovému tématu: Rozvoj kariérového poradenství.

Klíčová aktivita řeší preventivně a ihned situaci předčasných odchodů ze vzdělávání (možnost využití spolupráce s kariérovým poradcem přímo na škole) v návaznosti na KA03 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání v rámci projektu Rovné příležitosti ke vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK).

Realizace aktivity KA06 je navázána na školu Gymnázium, Olomouc-Hejčín. V rámci Gymnázia dlouhodobě funguje Školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Při škole Gymnázium, Olomouc-Hejčín jsme v rámci realizace projektové aktivity zřídili Krajské centrum kariérového poradenství (KCKP). Členové realizačního týmu KCKP spolupracují s Krajským centrem kariérového poradenství v odborném vzdělávání projektu RPVOK. K dispozici bude také odborný lektorský tým - odborní poradci KCKP. Bude se jednat o odborníka/lektora na soft skills, odborníka/lektora na hard skills, odborníka na problematiku nadaných žáků. Členové odborného lektorského týmu nejsou členy centra. Vedou pořádané semináře a zodpovídají za jejich formální i obsahovou stránku, poskytují konzultace kariérovým poradcům, jsou nápomocni při jejich činnosti aj..

KA07: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – Mobility

Klíčová aktivita KA 07 Mobility bude realizovaná v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021. Svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z volitelných aktivit - aktivitě č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů, podaktivitě 7a: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení.

Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci se žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Realizace mobilit v rámci KA07 umožní pedagogům trávit čas v dalších vzdělávacích institucích a pomohou jim skutečně se angažovat, učit a rozvíjet. Mobility budou určeny především pedagogům SŠ a VOŠ zapojených do jednotlivých KMK. Zvolené cílové země a přijímající organizace budou zvoleny v souladu se zaměřením jednotlivých KMK. Během zahraničních mobilit pedagogové získají nové dovednosti a znalostí, které následně uplatní v praxi při výuce v předmětech spadajících pod jednotlivé KMK a realizaci aktivit naplánovaných v rámci dalších klíčových aktivit projektu.

Do realizace aktivity bude zapojeno 10 středních odborných škol. Na každé zapojené střední škole se uskuteční mobility pro 1 až 12 pedagogických pracovníků za účelem jejich profesního rozvoje a rozvoje jejich pedagogických kompetencí. Realizaci bude koordinovat Krajským věcný koordinátor. Celkem budou realizovány mobility v délce 5 dnů pro 51 pedagogických pracovníků v 6 cílových zemích - Rakousko, Slovensko, Švédsko, Spojené Království, Polsko a Španělsko. Škola, která bude vysílat pracovníka na mobilitu, bude pro tuto aktivitu finančním partnerem projektu formou jednotkových nákladů.