IKAPOK II

O projektu

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj

Partneři s finanční spoluúčastí: 

 • IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit 01 - 06
 • 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity 07

Klíčové aktivity projektu:

 • KA1: Řízení projektu
 • KA2: Podpora rozvoje gramotností
 • KA3: Podpora polytechnického vzdělávání
 • KA4: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka
 • KA5: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • KA6: Kariérové poradenství
 • KA7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – Mobility

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj

Partneři s finanční spoluúčastí: 

 • IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit 01 - 06
 • 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity 07

Klíčové aktivity projektu:

 • KA1: Řízení projektu
 • KA2: Podpora rozvoje gramotností
 • KA3: Podpora polytechnického vzdělávání
 • KA4: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka
 • KA5: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • KA6: Kariérové poradenství
 • KA7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – Mobility

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).

Přehled klíčových aktivit:

KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU

Pro KA01 bude v projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (dále jen IKAPOK II) zřízen řídící tým projektu, který řídí realizaci všech klíčových aktivit projektu po stránce organizační, finanční, administrativní, personální a účetní. Řídící tým projektu tvoří pracovníci jednoho z partnerů, a to IKAP4OK z. S. Kontrolu správného průběhu projektu IKAPOK II /správné činnosti řídícího týmu/ zajišťuje projektový dohled Olomoucký kraj. Realizace, řízení i kontrola projektu IKAPOK II budou probíhat v souladu s vnitřními předpisy Olomouckého kraje a v souladu se závaznou dokumentací týkající se realizace projektu v rámci OP VVV. Při zahájení realizace projektu budou stanovena pravidla realizace, kontroly a řízení projektu, základní pravidla partnerství a budou vymezeny kompetence a konkrétní náplně práce pro jednotlivé pracovní pozice.

KA2 PODPORA ROZVOJE GRAMOTNOSTÍ

KA2 bude v souladu se schváleným KAP Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí pro období 2020-2021. KA02 svým obsahem odpovídá jedné z povinných aktivit Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II - konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, a to těmto dvěma klíčovým tématům:

 • Digitální kompetence.
 • Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost (v této aktivitě je možná i podpora finanční gramotnosti).

Primárně budeme pokračovat v podpoře pedagogů SŠ, VOŠ a ZŠ v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou (včetně finanční) a digitální gramotnost i informatické myšlení žáků. Budeme pokračovat ve sdílení kvalitních výstupů dalších projektů na jednom místě v rámci webového portálu projektu. Dále budeme doplňovat a propojovat již existující metodickou podporu učitelů k rozvoji gramotností žáků. Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání UP a dalšími zařízeními pro DVPP rozšíříme stávající portfolio vzdělávacích aktivit se zaměřením na výuku gramotností a pedagogičtí pracovníci (PP) budou seznámeni s aktuálními trendy v didaktice směřované především na výuku nestudijně zaměřených žáků 2. stupně ZŠ a žáky učebních oborů na SŠ. Toto portfolio bude rozesláno do jednotlivých škol s nabídkou účasti pro PP a zároveň bude uveřejněno na webových stránkách projektu. Zajistíme vzdělávání PP se zaměřením na vzdělávací programy, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku PP. Do realizace aktivity budou zapojeny primárně střední školy a střední odborné školy jako sídla Center kolegiální podpory (CKP), spolupracující střední školy a spolupracující základní školy v kraji. Na každé zapojené střední a základní škole připravíme odborníka (pedagoga), který bude získané znalosti a dovednosti dále šířit do pedagogického sboru konkrétní školy.

KA3 PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

KA3 bude realizována v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020-2021. KA03 svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinných aktivit-konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, konkrétně klíčové téma Podpora polytechnického vzdělávání. Aktivita je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů mezi ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění výuky a setrvání žáků v tomto typu studia.

KA4 ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH K VÝKONU REGULOVANÉ PROFESE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka bude v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020-2021. KA04 svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z volitelných aktivit - konkrétně aktivitě č. 6: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka, a to těmto podporovaným aktivitám: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků středních škol v popisné zpětné vazbě, přípravou a rozvojem kompetencí žáků a žákyň (budoucích učitelů) propojováním teoretické a praktické výuky, prostřednictvím centra praxí, výměny zkušenosti učitelů/lek středních pedagogických škol a praktikujících učitelů/lek v MŠ, podílejících se na praxi žáků, zavedením a prací s portfoliem praxe a metodickou podporou praktikujících učitelů/lek podílejících se na praxi žáků. Podpora vytváření prostředí ve školách pro realizace žákovských praxí oborů připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka. Obecným cílem uvedené aktivity je podpora komplexních aktivit škol ve středních pedagogických školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka prostřednictvím síťování, propojením kvalitní teoretické a praktické přípravy, zejména reflektovaných praxí žáků a žákyň. Pro KA04 bude spolupracující 
střední školou Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov.

KA5 PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ

KA5 bude v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí pro období 2020-2021. Svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinných aktivit, konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, a to klíčovému tématu: Podpora kompetencí k podnikavosti, inciativě a kreativitě.

Cílem podpory je:

 • Získání klíčových znalostí potřebných pro zahájení a realizaci podnikání - cílem je představit podnikání jako plnohodnotnou alternativu kariéry zaměstnance a předat PP znalosti týkající se sestavení podnikatelského záměru, založení firmy, procesů v podniku, povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů, aktuálních trendy v podnikání atd.
 • Získání širšího povědomí o principu společensky odpovědného podnikání týkající se ekonomické, sociální a environmentální oblasti - podnikání získalo negativní konotaci kvůli neetickému chování některých podnikatelů. Vnímání je zapotřebí narovnat, ukazovat pozitivní příklady a diskutovat o tom, jak podnikat v souladu se zákonem a morálkou, a také, jak přemýšlet o tom, jakou hodnotu přináší podnikání společnosti. Neměla by tedy být opomenuta problematika etiky v podnikání a společenská odpovědnost v podnikání. S oblastí společenské odpovědnosti souvisí také práce pro neziskový sektor ve formě dobrovolnictví.
 • Získání praktických schopností pro využívání moderních metod ve výuce - důraz je kladen především na praktickou formu. Kromě praktické zkušenosti s realizací podnikání či jiných aktivit mohou v tomto směru pomoci např. besedy, workshopy a podobné akce zúčastněných pedagogů s úspěšnými podnikateli či manažery. Budou představeny nové formy výuky, při kterých mají žáci možnost pracovat samostatně a kreativně.

KA6 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Školní kariérové poradenství KA06 bude v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021, případně Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020 - 2021. KA06 svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z povinně volitelných aktivit, konkrétně aktivitě č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, klíčovému tématu: Rozvoj kariérového poradenství. Klíčová aktivita KA06 bude řešit preventivně a ihned situaci předčasných odchodů ze vzdělávání (možnost využití spolupráce s kariérovým poradcem přímo na škole) v návaznosti na KA03 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání v rámci projektu Rovné příležitosti ke vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK). Realizace aktivity KA06 bude navázána na školu Gymnázium, Olomouc-Hejčín. V rámci Gymnázia dlouhodobě funguje Školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Při škole Gymnázium, Olomouc - Hejčín bude tedy zřízeno Krajské centrum kariérového poradenství (KCKP). Členové realizačního týmu KCKP spolupracují s Krajským centrem kariérového poradenství v odborném vzdělávání (KCKPOV) projektu RPVOK. 
K dispozici bude také odborný lektorský tým - odborní poradci KCKP. Bude se jednat o odborníka/lektora na soft skills, odborníka/lektora na hard skills, odborníka na problematiku nadaných žáků. Členové odborného lektorského týmu nejsou členy centra. Vedou/školí pořádané semináře a zodpovídají za jejich formální i obsahovou stránku, poskytují konzultace kariérovým poradcům, jsou nápomocni při jejich činnosti apod.

KA7 PODPORA ŠKOL A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ FORMOU JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ

Mobility KA07 bude v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021. Svým obsahem odpovídá v rámci vyhlášené Výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II jedné z volitelných aktivit - aktivitě č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů, podaktivitě 7a: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení. Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci se žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Realizace mobilit v rámci KA07 umožní pedagogům trávit čas v dalších vzdělávacích institucích a pomohou jim skutečně se angažovat, učit a rozvíjet. Mobility budou určeny především pedagogům SŠ a VOŠ zapojených do jednotlivých KMK. Zvolené cílové země a přijímající organizace budou zvoleny v souladu se zaměřením jednotlivých KMK. Během zahraničních mobilit pedagogové získají nové dovednosti a znalostí, které následně uplatní v praxi při výuce v předmětech spadajících pod jednotlivé KMK a realizaci aktivit naplánovaných v rámci dalších klíčových aktivit projektu. Do realizace aktivity bude zapojeno 10 středních odborných škol: Střední škola zemědělská, Přerov; Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc; Střední lesnická škola, Hranice; Střední škola technická, Přerov; VOŠ a SPŠ Šumperk; Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk; SZŠ a VOŠ zdravotnická Olomouc; Střední zdravotnická škola, Šumperk; Střední zdravotnická škola, Prostějov; Střední zdravotnická škola, Hranice.
Na každé zapojené střední škole se uskuteční mobility pro 1 až 12 pedagogických pracovníků za účelem jejich profesního rozvoje a rozvoje jejich pedagogických kompetencí. Realizaci bude koordinovat Krajským věcný koordinátor. Celkem v rámci KA07 budou realizovány mobility v délce 5 dnů pro 51 pedagogických pracovníků v 6 cílových zemích, jako jsou Rakousko, Slovensko, Švédsko, Spojené Království, Polsko a Španělsko. Škola, která bude vysílat pracovníka na mobilitu, bude pro tuto aktivitu finančním partnerem projektu formou jednotkových nákladů.