IKAPOK II

REGIONÁLNÍ CENTRUM APA JIŽ V PLNÉM NASAZENÍ

REGIONÁLNÍ CENTRUM APA JIŽ V PLNÉM NASAZENÍ
5. 10. 2021

RCAPA v realizaci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK), připravilo pro Vás pedagogy a pedagogické pracovníky z oblasti „Pohybové aktivity v inkluzivním vzdělávání“: školních i mimoškolních pohybových aktivit, školní tělesné výchovy prezenční semináře, které budou zaměřeny na problematiku aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školní tělesné výchovy, pohybových aktivit v inkluzivním předškolním, základním, středním a odborném vzdělávání.

Již koncem Srpna byl realizován na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc celodenní seminář pro pedagogy z předškolního a pedagogy 1. až 3. ročníku základního vzdělávání. Na tomto semináři se odborní lektoři věnovali oblastem: 


„Psychomotorika“, zde došlo k představení konceptu psychomotoriky a ukázce psychomotorických aktivit a her zaměřených na sociomotoriku, senzomotootriku a neuromotoriku. 

(Lektoři; Mgr. Tomáš Vyhlídal, Mgr. Veronika Chvojková, FTK UP v Olomouci)


„ Matematická pregramotnost v pohybových aktivitách v inkluzivním předškolním vzdělávání“ se odborná lektorka věnovala problematice postavení pohybových aktivit v RVP PV; předmatematické výchově v dnešní MŠ; připraveností dětí na vstup do základní školy z hlediska motoriky a matematické pregramotnosti; vlivu hry a pohybové hry v MŠ. Vše bylo vhodně doplňováno praktickými ukázkami.

(Lektorka. Mgr. Jitka Bařinová, ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha- Letňany)


„Relaxační cvičení“ seminář se věnoval významu relaxačních cvičení, jejich uplatnitelnosti, aplikaci a modifikacím v inkluzivní školní tělesné výchově. Součástí semináře bylo seznámení se s jednotlivými druhy relaxačních technik (dechová cvičení, formy relaxace, autogenní trénink, představivost a vizualizace, jóga pro děti, relaxace při hudbě) a jejich zapojení do hodin TV.  (Lektorka; Mgr. Markéta Hajduková, FTK UP v Olomouci)


Vzdělávací program „pÁPÁ hrátky“ 

„pÁPÁ hrátky“ jsou čtyři vzdělávací programy probíhající pod hlavičkou Centra APA Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Jedná se o programy určené  dětem v předškolním vzdělávání i žákům 1. - 3. ročníku ZŠ, které představující problematiku osob se zdravotním postižením. Programy pomáhají dětem přirozenou formou hry a příběhů seznámit se zdravotním postižením, pozitivně formovat jejich postoje a názory k osobám s jinakostí a snaží se o prevenci sociální izolace. V první části semináře odborná lektorka účastníky seznámila se čtyřmi interaktivními vzdělávacími programy, které jsou zaměřené na jednotlivé typy postižení. Jednotlivé programy vždy uvádí motivační pohádka a navazují na ní další aktivity. Druhé část semináře byla zaměřena na praktickou ukázku a vyzkoušení si daných aktivit, došlo zde rovněž k práci s  kompenzačními pomůckami pro daná postižení.  (Lektorka; Mgr. Veronika Chvojková, MŠ Rooseveltova, Olomouc)

 V Září již RCAPA realizovalo vzdělávací semináře naplno: 06. 09. 2021  na ZŠ a MŠ, Fučíkova 312, Jeseník a 16. 09. 2021 na pracovišti Pedagogické fakulty UP, Ústavu speciálně pedagogických studií v Olomouci, Purkrabská 153/2, Olomouc proběhly semináře zaměřené na  problematiku Komunikační dovednosti pedagoga v inkluzivním vzdělávání - alternativní a augmentativní způsoby komunikace pod vedením Odborného lektora Mgr. Jaromíra Maštalíře, Ph.D. Lektor se věnoval aktuálnímu tématu orientovanému na vhled do oblasti alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí/žáků s výrazně narušenou komunikační schopností. Potřeba využívat AAK v životě jedince, může být zapříčiněna z důvodu závažného zdravotního postižení či onemocnění – tělesné, senzorické, kognitivní, kombinované. Cílem AAK je zprostředkovat lidem, kteří nemohou využívat běžnou komunikaci (mluvenou řeč, psaný projev), nebo pro ně není výhodná, možnost aktivní komunikace se svým okolím. Tak aby mohli vyjádřit a sdílet své potřeby, pocity i přání. Vhodně nastavené a využívané AAK významně napomáhá k oboustrannému aktivnímu zapojení a interakci daného dítěte/žáka se svým okolím – ve škole, v přirozeném prostředí apod. Na semináři byla nejprve představena základní východiska problematiky – význam a funkce komunikace; komunikační zákonitosti; mýty a fakta o AAK; potencionální uživatelé AAK včetně posouzení jejich specifik směrem k (ne)využitelnosti konkrétních systémů AAK. Druhá část semináře cílila na představení vybraných a v praxivyužívaných prostředků AAK. Součástí programu bude také možnost si vybrané prostředky AAK prakticky vyzkoušet. 

15. 09. 2021 na Bazénu v České Vsi, Jeseník, pod odborným vedením lektorek z Katedry APA FTK UP v Olomouci a odborných konzultantek APA v projektu RPVOK, Mgr. Kláry Botkové a Mgr. Elišky Vodákové proběhl prezenční seminář na problematiku Plavání aplikované v inkluzivním vzdělávání“. Odborné lektorky se věnovaly problematice aplikace plavání v inkluzivním vzdělávání, jak  zapojit dětí a žáky se SVP do plaveckých aktivit v rámci inkluzivního vzdělávání, cílem bylo podpořit pedagogické pracovníky pracující v dané oblasti. Akce byla realizována ve dvou výukových blocích: 1) Teoretická část: Plavání pro žáky se SVP a legislativa.. ; 2) Praktická část: se věnovala: Základní plavecké dovednosti (adaptace na vodní prostředí, orientace ve vodním prostředí, splývání, dýchání, skoky a pády), základům plaveckého způsobu prsa a znak, prvkům sebezáchrany a bezpečnosti, problematice plavecká výuky a účasti žáků se SVP v ní. 


CO PŘIPRAVUJE REGIONÁLNÍ CENTRUM APA NA ŘÍJEN?


Na Říjen pro Vás připravujeme semináře 05. 10. 2021 na SPŠ „emko“, Dukelská, Jeseník a 07.10.2021na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc semináře:  na téma Woudink, cvičení na balančních plochách“.


Woudie  České republice ručně vyrobené a ohýbané prkno Woudie můžeme říci, že je to balanční fitness pomůcka, hračka pro děti i dospělé, lavička či steppe Woudink je kombinací přirozeného, intuitivního a zábavného pohybu a zároveň se jedná o plnohodnotné posilování svalů středu těla, které jsou rozhodujícím faktorem pro správný pohyb těla jako celku. Díky správné funkci hlubokého stabilizačního systému pak můžeme dále zapojovat mnohem více svalových skupin a posílit tak komplexně celé tělo během jedné tréninkové jednotky. Inzenzitu zatížení si pak určuje každý cvičící sám. Díky funkčnosti a komplexnosti Woudie, můžeme na něm využít cvičební prvky od pilates, přes yogu až po silový trénink. Je jen na vás, kterou cestou se s námi vydáte a jaké cíle a výzvy před sebe postavíte. Téma bude prezentováno Odbornou lektorkou  Mgr. Lenkou Fasnerovou z Centra pohybu Olomouc.


Rovněž DDM Kojetín, DDM Olomouc a SVČ „DUHA“ Jeseník připravují akce v oblasti pohybových aktivit v zájmovém inkluzivním vzdělávání. Na všechny akce jste námi srdečně zváni a informace naleznete na ikap2.ikap.cz/RPVOK a na apa.upol.cz. 


Vážení vedoucí pracovníci, koordinátoři aktivit, kterým jsou informace o našich aktivitách doručovány, prosím,  předejte tyto informace pracovníkům z oblasti školní tělesné výchovy, pohybových aktivit a umožněte jim účast na těchto akcích, které jsou jim nabízeny projektem RPVOK.


Lajza Martin (září 2021), Odborný metodik APA RPVOK