RPVOK

Dům dětí a mládeže se zapojuje do projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ (RPVOK)

Dům dětí a mládeže se zapojuje do projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ (RPVOK)

RPVOK

27. 1. 2021

DDM Olomouc spolupracuje se studenty FTK UP dlouhodobě v rámci jejich odborné praxe v kroužcích, na táborech a na lyžařských akcích. FTK UP Olomouc je hlavním realizátorem projektu RPVOK jehož součástí je podpora pedagogických pracovníků v oblasti aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do pohybových aktivit v inkluzivní školní tělesné výchově a v oblasti mimoškolního zájmového vzdělávání. Tato oblast je v projektu realizována Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje (RCAPA Olomouckého kraje) ve spolupráci se školami, školskými a zájmovými zařízeními. Možnost zapojit se do projektu nám byla nabídnuta koncem roku 2020 dr. Ondřejem Ješinou, vedoucím projektu a zástupcem vedoucího Katedry APA FTK UP Olomouc. Od nového roku 2021 bychom se chtěli tématům věnovat 2-3x ročně v podobně seminářů pro pedagogy, externisty a další zájemce, kde propojíme teorii s praxí po dobu tří let. Témata budou vybrána z oblasti aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do pohybových aktivit a inkluzivní zájmové pohybové činnosti při DDM. Na našem pracovišti vznikne tzv. Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje (CIZVOK), jedno ze tří center (další vzniknou ještě v Jeseníku a v Kojetíně). Od projektu očekáváme lepší připravenost nás pedagogů na tyto klienty. Chtěli bychom vědět, jak děti se specifickými vzdělávacími potřebami přijímat, jak s nimi pracovat v zájmovém vzdělávání a jak jim dopomoci při nejrůznějších aktivitách. Popřípadě bychom chtěli spolupracovat s asistenty pedagoga ve vzdělávání. Pro DDM Olomouc je to pozitivní impulz a motivace se stále zlepšovat, pracovat na sobě a našich službách, které nabízíme pro děti a mládež.

DDM Olomouc je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovaná Olomouckým krajem. Jejím posláním je poskytovat zájmové vzdělávání zejména dětem a mládeži a vytvářet tím podmínky pro jejich aktivní trávení volného času. Během školního roku nabízí zhruba 150 kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, ekologie a přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších. Nejen pro děti a mládež pak nabízí letní tábory a pobytové kurzy, odpolední, víkendové a prázdninové akce, otevírá další prostory pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům bez přímého dozoru dospělých.

Za Dům dětí a mládeže Olomouc 
Mgr. Aleš Pátek
601 528 325
turistika@ddmolomouc.cz   
www.ddmolomouc.cz