RPVOK

Malé ohlédnutí a plány RCAPA RPVOK

Malé ohlédnutí a plány RCAPA RPVOK

RPVOK

3. 1. 2023

V roku 2022 Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit v projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ (RCAPA RPVOK) zrealizovalo 31 vzdělávacích akcí, do kterých se zapojilo 480 pedagogických pracovníků ze 152 předškolních, školních institucí a zájmových organizací (47 MŠ, 50 ZŠ, 23 SŠ a 32 ostatních školských, zájmových a poradenských zařízení). 

Regionální konzultanti APA svou přímou intervencí na 68 předškolních a školních institucích (16 MŠ, 45 ZŠ, a 7 SŠ) podpořili pedagogické pracovníky v problematice přípravy a realizace Individuálních vzdělávacích plánů pro aktivní zapojení daných dětí, žáků do školní tělesné výchovy, školních i mimoškolních pohybových aktivit.

Velmi významným mezníkem bylo navázání spolupráce se Střední pedagogickou školou Přerov, Denisova 3, škola se stala Fakultní školou FTK UP v Olomouci a Centrem pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání. Na pracovním jednání 02.11.2022 se zástupci školy a Katedry APA FTK UP v Olomouci a RCAPA RPVOK dohodli na vzájemné spolupráci a začlenění „APA“ do kurikula budoucích pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání. Kontaktní osobou pro spolupráci na škole byl ředitelkou školy Mgr. Romanou Studýnkovou pověřený Mgr. Aleš Piňos, vedoucí předmětové komise pro tělesnou výchovu.

Co RCAPA RPVOK plánuje na rok 2023?

Již 10. Ledna, 2023 bude realizován seminář pro pedagogické pracovníky z předškolního vzdělávání, který se bude věnovat problematice práce s dětmi se Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Odborné lektorky APA na akci, Mg. Julie Wittmnnová se zaměří na problematiku ADHD a Mgr. Lenka Fasnerová se bude věnovat Zdravotní tělesné výchově, problematice „Zdravá noha a správná chůze“. 

26. Ledna 2023 je plánován tradiční seminář „Lyžování s APA“, akce na které účastníci budou seznámeni s modifikacemi lyžování pro osoby s různým tělesným a smyslovým oslabením.

V průběhu roku  RCAPA RPVOK plánuje uskutečnit semináře zaměřené na aktuální problematiku „Zdravotní tělesné výchovy“, modifikací pohybových her a cvičení atd. 

V termínu 17.-19.05.2023 je plánována „Konference krajských center projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání Olomouckého kraje“ v rámci které se koná V. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit. Dle slov Mgr. Ondřeje Ješiny, Ph.D. „Olomoucký kraj je prozatím jediným, který systémově zakotvil téma aplikovaných pohybových aktivit, včetně rozvoje zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky do svého systému poradenství a celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků“ (Ješina 2022), a proto je nutné tuto skutečnost prezentovat i zástupcům jiných krajů. Problematika práce s dětmi, žáky se SVP v pohybových aktivitách a nástup tzv. „Zdravotní tělesné výchovy“ je velmi aktuální, žádoucí. Realizační tým RCAPA v RPVOK je připravený Vám poskytnout v dané oblasti pomoc, radu.


V roku 2023 Vám všem přejeme hodně zdraví, pohody a sil na zvládnutí všech úkolů, které budete řešit.

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci na našich vzdělávacích seminářích.

Základní informace o nás a našich aktivitách naleznete na:

RPVOK - Regionální centrum APA RPV Olomoucký kraj | IKAPOK II / Plán akcí RCAPA


Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza, Odborný metodik APA