RPVOK

Na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, o „Podpoře žáků (nejen) se SVP v období přechodu ze školy do další etapy jejich života“.

Na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, o „Podpoře žáků (nejen) se SVP v období přechodu ze školy do další etapy jejich života“.

RPVOK

6. 3. 2023

PhDr. Hana Vyhlídalová, ředitelka SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, si je vědoma, že i na jejich školu se mohou přijít vzdělávat žáci se  Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a proto spolu s RCAPA , se kterým již jejich škola úzce spolupracuje od roku 2017, uspořádala 01.03.2023 pro jejich pedagogické pracovníky seminář na problematiku „Žák se SVP v inkluzivním vzdělávání“, který se zaměřil na téma „Podpora žáků (nejen) se SVP v období přechodu ze Základní na Střední školu a do další etapy jejich života“.

Škola připravuje budoucí odborníky ve studijních oborech: Elektro technika se zaměřením na počítačové řízení: Technické liceum; Technika se zaměřením na techniku počítačů a strojírenství. Mezi jejími žáky jsou i žáci se SVP, sice jen „pár“ ale jsou ve vzdělávacím procesu školy přítomni a chtějí  toto své vzdělávání úspěšně dokončit. 

Cílem prezentace tématu bylo seznámit pedagogické pracovníky s možnými postupy při řešení problematiky příchodu žáků se SVP do středoškolského, učebního odborného vzdělávacího procesu a jeho začlenění do kolektivu třídy, školy a následném uplatnění na trhu práce.

Odborný lektor Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. z Ústavu speciálně-pedagogických studií, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci seznámil účastníky akce s danou problematikou, základním vhledem, možnostmi využití vhodných diagnostických nástrojů k získání „portfolia“ daných jedinců, třídy, školy. Získané informace mohou pomoci pedagogickým pracovníkům v práci s danými jedinci, kolektivem.  

Na pedagogické pracovníky je kladena velká zodpovědnost za úspěšné absolvování studia či výučních oborů.

Současné „inkluzivní“ vzdělávání přivádí do škol, učebních oborů i žáky tzv. se Speciálními, specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) a zde často nastává problém „co s takovými žáky, jak s nimi pracovat?“, když já pedagog nejsem na práci s ním připravený, nejsem „speciální pedagog“. Tyto vzniklé situace jsou často obtížně řešitelné, každý pedagog chce ve své práci uspět, dovést žáky úspěšně k dokončení studia, výučního oboru a tím zvýšit jejich potenciál k uplatnění se na trhu práce. Aby se pedagogickým pracovníkům bez speciálně-pedagogického vzdělání se žáky se SVP lépe pracovalo, je nutné jim poskytnout v této oblasti alespoň minimální podporu a ta jim  je v současné době poskytována formou vzdělávacích seminářů v realizaci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji či podporou ze stran PPP a SPC Olomouckého kraje.

 Ing. Aleš Jurečka, ředitele SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci, která má své vzdělávací, učební obory zaměřené na směry strojírensko-automobilní, dřevařský, stavební a maturitní říká, že „v každém pedagogickém sboru MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, OU … by měl být speciální pedagog, který by v případě potřeby svým kolegům poradil, jak vzniklé situace řešit …“. Z jeho slov, ředitele, který se „denně“ s danou problematikou setkává, vyplývá, že našel cestu k řešení dané situace.

Při mých pracovních setkáních s pedagogickými pracovníky SŠ často v jejich zpětné reakci zaznívá, my jsme „odborná škola“ k nám takový žáci (žáci se SVP) nechodí. 

Sice letos nechodí, ale příští rok mohou přijít a pak nastane otázka, co s nimi? Než takový názor vyslovím, měl bych vědět, kdo všechno spadá pod žáky se SVP, kdo je účastníkem společného „inkluzivního“ vzdělávání: 

„Inkluzivní, tedy společné vzdělávání dětí, žáků, včetně těch, které mají speciální edukativní (vzdělávací a výchovné) potřeby, protože jsou mimořádně nadané nebo jsou sociálně, duševně, tělesně nebo psychosonmaticky hendikepované a mají závady a poruchy v chování“.

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/inkluze-ve-skolstvi

 Aby pedagogičtí pracovníci měli alespoň základní povědomí jak se v řešení dané problematiky, tedy příchodu žáka se SVP, orientovat, jak postupovat a hlavně kde nalézt podporu atd., jim poskytl seminář s Mgr. Jaromírem Maštalířem, Ph.D. a v oblasti aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se SVP do školních i mimoškolních pohybových aktivit jim ji poskytne realizační tým RCAPA RPVOK. Stačí je jen požádat.


Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA