RPVOK

Nadání a autismus na semináři RCAPA v RPVOK

Nadání a autismus na semináři RCAPA v RPVOK

RPVOK

5. 9. 2022

Dne 30.08.2022, tedy ještě o „prázdninách“ na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc proběhl seminář, který se věnoval velmi aktuální problematice vzdělávání dětí, žáků a studentů se Speciálními vzdělávacími potřebami. Akce byla zaměřena na práci s danými dětmi v inkluzivním předškolním vzdělávání. Atmosféra semináře, aktivní zapojení účastníků a spousta informací a podmětů pro jejich další práci je jim odměnou za to, že si udělali čas, narušili prázdninový režim přípravného týdne, zúčastnili se.

Akci zahájila lektorka Mgr. Lenka Baše, členka krajské sítě podpory nadání v Olomouckém kraji a učitelka nadaných žáků na FZŠ Olomouc, Hálkova 4, kde zároveň působí jako školní koordinátorka podpory nadání.

O tom, že volba lektorky byla správná, svědčí její odborná způsobilost, vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na PdF UP Olomouc. Již 15 let se věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí mladšího školního věku. Snaží se o celkovou osvětu a propagaci tématu v rámci přednášek, školení i příležitostného publikování.

Lektorka velmi kreativní prezentací problematiky práce s nadanými dětmi, žáky plně zaujala naši pozornost. Představení poslání jejich školy vhodně doplnilo téma a informaci o instituci, která by zájemcům mohla v dané problematice poradit. „FZŠ Hálkova Olomouc se systematické péči a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků věnuje již od roku 2005, a to ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Základními pilíři práce s nadanými žáky jsou zde nejen akcelerace či diferenciace a individualizace výuky, ale především tematické obohacování a prohlubování učiva nad rámec stanovených celků směřující k excelentním výstupům učiva. Žáci jsou vzděláváni moderními didaktickými metodami orientovanými na badatelskou činnost, důraz je kladen na osvojování metakognitivních strategií, sebehodnocení a rozvoj měkkých kompetencí v rámci prvků osobnostně sociální výchovy. Škola ve svém úsilí úzce spolupracuje s dalšími organizacemi a subjekty a zaměřuje se na sledování aktuálních trendů ve vzdělávání a péči o nadané žáky“. (Baše 2022)

Při prezentaci osobnosti nadaného dítěte se mi často stávalo, že jsem nevěděl, kam bych ho zařadil, do nadaných nebo s ADHD nebo poruchou autistického spektra. Hranice mezi nadáním či poruchou je velmi tenká, je nutné ji správně a včas odhalit. Lektorka zdůraznila důležitost  správné diagnostiky, odhalení vloh, rozlišení schopností, nadání a tím zabránit nevhodnému pedagogicko-výchovnému působení. Řešíte-li danou problematiku, váháte, nevíte si rady, požádejte Mgr. Lenku Baše o radu.

Druhá část semináře byla zaměřena na problematiku Dětí s autismem v předškolním inkluzivním vzdělávání a jejich podpory ze strany PPP a SPC. Téma pod vedením pracovnic PPP, SPC Olomouc, psycholožky Mgr. Magdy Navrátilové a speciální pedagožky Mgr. Lucie Vrbové účastníky seznámilo s postupy poradenských orgánů při stanovení výše podpůrných opatření, možnosti vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) …. Lektorky představily formuláře o výsledcích jejich šetření a doporučení. Zdůraznily důležitost spolupráce s PPP a SPC při stanovení postupů pro správné zapojení dětí se SVP do vzdělávání v MŠ a tím byla zvolena správná cesta ke „zdárnému“ přechodu dítěte z MŠ na ZŠ a jeho transformaci na žáka.

Akce byla velmi podmětná, kreativní a flexibilní reakce lektorů na dotazy účastníků byly znakem její odborné, vzdělávací hodnoty.


Za RCPA RPVOK

Martin Lajza, Odborný metodik APA v RPVOK