RPVOK

Olomoucký kraj podporuje pedagogické pracovníky v oblasti inkluzivní pohybové gramotnosti

Olomoucký kraj podporuje pedagogické pracovníky v oblasti inkluzivní pohybové gramotnosti

RPVOK

15. 3. 2021

Olomoucký kraj již dlouhodobě spolupracuje s Fakultou tělesné kultury (FTK) Univerzity Palackého Olomouc (UP Olomouc), Katedrou aplikovaných pohybových aktivit dříve Katedrou aplikované tělesné výchovy a Centrem aplikovaných pohybových aktivit FTK UP Olomouc v oblasti bezbariérovosti města a školních i mimoškolních pohybových aktivit.

Největší podpory se Aplikovaným pohybovým aktivitám (APA) dostalo v projektu „Implementace krajského akčního plánu“ (IKAP) Olomouckého kraje realizovaného v letech 2017 – 2020, zde pro APA byla vytvořena sekce reprezentovaná k tomuto účelu vzniklým Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RC APA ), které poslání, aktivity dané sekce v projektu řešilo. Vzhledem k tomu, že byl o jím řešenou problematiku zájem ze strany pedagogických pracovníků hlavně z oblasti Školní tělesné výchovy a Předškolního vzdělávání, kteří v současném inkluzivním vzdělávání řeší problematiku aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do Školní tělesné výchovy (ŠTV) a pohybových aktivit činnost RCAPA nalézá své místi i v dalším projektu.  ŠTV je stále nedílnou součástí povinného školního a pohybové aktivity předškolního vzdělávání, obě oblasti jsou upraveny Rámcovými vzdělávacími plány (RVP). Pedagogové pro ŠTV, rozvoj pohybové gramotnosti nejsou většinou při studiu tělovýchovných oborů a následně pro výkon svých funkcí seznamováni s problematikou práce s osobami se SVP a jejich aktivním zapojení do ŠTV, pohybových aktivit. Často tato skutečnost vede k nepřijetí dané skutečnosti, kterou inkluzivní vzdělávání sebou přináší. Nicméně pedagog musí všechny děti, žáky či studenty za jejich práci ohodnotit (TV je stéle povinný vzdělávací předmět z oblasti výchov a má svůj řádek na Vysvědčení), ale nemůže tak objektivně učinit, protože danou skutečnost často neřeší nebo někdy pouze okrajově. A přitom řešení dané problematiky je často jednodušší, než se na první pohled zdá. Jaké je řešení? Opět jednodušší než se zdá, vysokoškolské obory zaměřené na školní tělesnou výchovu, školní i mimoškolní pohybové aktivity a Střední pedagogické školy (SPŠ) zaměřené na přípravu pedagogů předškolního vzdělávání by měli zařadit do povinného kurikula daných oborů problematiku práce s dětmi, žáky a studenty se SVP. Jestliže se tak stane, bude každý pedagog z dané oblasti schopen tuto problematiku řešit, samozřejmě tak jako ve všem, bude řešení ovlivněno individuálními, subjektivními postoji pedagoga, ale základ bude každý mít. Měla by to být výzva pro Vysoké školy (VŠ), aby pedagogy komplexněji připravovaly, záleží na nich, mají zodpovědnost za přípravu odborníků. Jak se k tomu postaví?

Nicméně Olomoucký kraj nečeká na systémové a legislativní kroky ze strany MŠMT většiny VŠ a na svém území, opět podpořil vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti, na období 2020 – 2023 vytvořil projekt „Rovný přístup ve vzdělávání v Olomouckém kraji“, jehož realizací pověřil FTK UP Olomouc. V tomto projetu má oblast inkluzivních pohybových aktivit reprezentovaná a realizovaná RCAPA své významné místo a je zaměřena na inkluzivní školní, předškolní i mimoškolní zájmové vzdělávání.

Tedy díky podpoře Olomouckého kraje mají všichni zájemci možnost se seznámit se základy dané problematiky, záleží jen na nich, jak se k tomu postaví, RCAPA je připraveno jim v této oblasti pomoci.

Olomouckému kraji patří velké poděkování za to, že svou podporou pomůže pedagogickým pracovníkům problematiku zvládnout, že dá zúčastněným dětem, žákům a studentům možnost se aktivně účastnit, prožít úspěchy i neúspěchy plynoucí z jejich aktivní účasti, jejich pokusu o splnění pohybových úkolů (neúspěchy jsou u některých dost časté vzhledem k nemožnosti si úkol aktivně vyzkoušet, protože nedostali příležitost).

Za RC APA, Lajza