RPVOK

Pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání na semináři RCAPA RPVOK

Pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání na semináři RCAPA RPVOK
16. 5. 2022

Ve Středu 11.05.2022 se na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3 uskutečnil prezenční seminář na téma „Rozvoj pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání“.

RCAPA se školu navázalo bližší spolupráci v realizaci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK), ale již při realizaci projektu Implementace krajského akčního plánu 2017-2020 vyplynula nutnost podpořit i pedagogické pracovníky z oblasti předškolního vzdělávání. Olomoucký kraj si je plně vědom, že v tomto vzdělávání se pokládají základní kameny všeho, co budou dané děti absolvovat v dalších letech svého života. Děti zde získávají primárně základní vědomosti z oblastí, které jim umožní zvládnout přechod do systému základního vzdělávání. Velmi důležitou oblastí pro zdárný přechod na vyšší úroveň vzdělávání je i kvalita pohybové gramotnosti a primárně na tuto oblast je zaměřena činnost RCAPA RPVOK.

Seminář se věnoval problematice aktivního zapojení dětí do pohybových aktivit v rámci předškolního i zájmového inkluzivního vzdělávání. Cílem bylo zlepšení aktivního zapojení dětí do aktivit třídy, školy v oblasti školních i mimoškolních zájmových pohybových aktivit a podpořit pedagogické pracovníky pracující v dané oblasti. Odborní lektoři se zaměřili na problematiku práce s dětmi se Speciálními vzdělávacími potřebami v rozvoji pohybové gramotnosti, jejich postavení ve skupině, třídě a principy strukturovaného učení v rámci vzdělávání dětí s Poruchou autistického spektra (PAS) a Mentálním postižením (MP) v Mateřské škole (MŠ). Na akci se řešila témata v dnešní době velmi palčivá, a to pohybová aktivita a inaktivita u dětí. „U různých věkových kategorií dětí používáme odlišné druhy pohybových aktivit, různé formy komunikace a motivace, vše se modifikuje vzhledem k fyzickým schopnostem, biologické a mentální zralosti daných dětí. To vše je i zde ovlivněno lidským faktorem, který do vzdělávacího procesu vstupuje a mnohdy je větším problémem, než neznalost vhodných didaktických postupů ze stran učitelů/učitelek“ (Vrbová, PPP, SPC Olomouc). Jak danou problematiku zvládnout nabízejí naše semináře, tedy semináře RCAPA RPVOK. Odborní lektoři: Mgr. Lucie Vrbová, Speciální pedagog a Mgr. Magda Navrátilová, Psycholog  PPP, SPC Olomouc se zaměřily na „Principy strukturovaného učení v rámci vzdělávání dětí s PAS a MP v MŠ“;  Mgr. Michaela Lehnertová, Ph.D., Fyzioterapeut z RL-Corpus v Olomouci se věnovala problematice „Význam pohybu v předškolním věku, vývojová období + informace k jednotlivým oslabením = indikace + kontraindikace/Zdravotní cvičení“; Mgr. Tomáš Vyskočil, pedagog ze SŠ, ZŠ a MŠ V. Vejdovského, Olomouc se věnoval tématu „Pohybové aktivity dětí s různými druhy znevýhodnění“ a Mgr. Jana Hrušáková, Pedagog volného času, ředitelka DDM Kojetín svou prezentaci a praktické ukázky zaměřila na „Volnočasové pohybové aktivity DDM, SVČ“.

Seminář proběhl v příjemné tvůrčí atmosféře, účastníci se s chutí a s úsměvem aktivně zapojili do pohybových her a cvičení. Akci hodnotím jako velmi zdařilou a věřím, že i další naše plánované aktivity se vydaří a budou přínosem pro všechny zúčastněné.


Martin Lajza

Odborný metodik APA RPVOK