RPVOK

Pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání na semináři RCAPA RPVOK

Pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání na semináři RCAPA RPVOK

RPVOK

16. 5. 2022

Ve Středu 11.05.2022 se na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3 uskutečnil prezenční seminář na téma „Rozvoj pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání“.

RCAPA se školu navázalo bližší spolupráci v realizaci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK), ale již při realizaci projektu Implementace krajského akčního plánu 2017-2020 vyplynula nutnost podpořit i pedagogické pracovníky z oblasti předškolního vzdělávání. Olomoucký kraj si je plně vědom, že v tomto vzdělávání se pokládají základní kameny všeho, co budou dané děti absolvovat v dalších letech svého života. Děti zde získávají primárně základní vědomosti z oblastí, které jim umožní zvládnout přechod do systému základního vzdělávání. Velmi důležitou oblastí pro zdárný přechod na vyšší úroveň vzdělávání je i kvalita pohybové gramotnosti a primárně na tuto oblast je zaměřena činnost RCAPA RPVOK.

Seminář se věnoval problematice aktivního zapojení dětí do pohybových aktivit v rámci předškolního i zájmového inkluzivního vzdělávání. Cílem bylo zlepšení aktivního zapojení dětí do aktivit třídy, školy v oblasti školních i mimoškolních zájmových pohybových aktivit a podpořit pedagogické pracovníky pracující v dané oblasti. Odborní lektoři se zaměřili na problematiku práce s dětmi se Speciálními vzdělávacími potřebami v rozvoji pohybové gramotnosti, jejich postavení ve skupině, třídě a principy strukturovaného učení v rámci vzdělávání dětí s Poruchou autistického spektra (PAS) a Mentálním postižením (MP) v Mateřské škole (MŠ). Na akci se řešila témata v dnešní době velmi palčivá, a to pohybová aktivita a inaktivita u dětí. „U různých věkových kategorií dětí používáme odlišné druhy pohybových aktivit, různé formy komunikace a motivace, vše se modifikuje vzhledem k fyzickým schopnostem, biologické a mentální zralosti daných dětí. To vše je i zde ovlivněno lidským faktorem, který do vzdělávacího procesu vstupuje a mnohdy je větším problémem, než neznalost vhodných didaktických postupů ze stran učitelů/učitelek“ (Vrbová, PPP, SPC Olomouc). Jak danou problematiku zvládnout nabízejí naše semináře, tedy semináře RCAPA RPVOK. Odborní lektoři: Mgr. Lucie Vrbová, Speciální pedagog a Mgr. Magda Navrátilová, Psycholog  PPP, SPC Olomouc se zaměřily na „Principy strukturovaného učení v rámci vzdělávání dětí s PAS a MP v MŠ“;  Mgr. Michaela Lehnertová, Ph.D., Fyzioterapeut z RL-Corpus v Olomouci se věnovala problematice „Význam pohybu v předškolním věku, vývojová období + informace k jednotlivým oslabením = indikace + kontraindikace/Zdravotní cvičení“; Mgr. Tomáš Vyskočil, pedagog ze SŠ, ZŠ a MŠ V. Vejdovského, Olomouc se věnoval tématu „Pohybové aktivity dětí s různými druhy znevýhodnění“ a Mgr. Jana Hrušáková, Pedagog volného času, ředitelka DDM Kojetín svou prezentaci a praktické ukázky zaměřila na „Volnočasové pohybové aktivity DDM, SVČ“.

Seminář proběhl v příjemné tvůrčí atmosféře, účastníci se s chutí a s úsměvem aktivně zapojili do pohybových her a cvičení. Akci hodnotím jako velmi zdařilou a věřím, že i další naše plánované aktivity se vydaří a budou přínosem pro všechny zúčastněné.


Martin Lajza

Odborný metodik APA RPVOK