RPVOK

Posturální cvičení a specifika psychomotorického vývoje dětí předškolního věku

Posturální cvičení a specifika psychomotorického vývoje dětí předškolního věku

RPVOK

1. 12. 2022

Za účasti 33 pedagogických pracovníků z předškolního inkluzivního vzdělávání, 29.11.2022 na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3, proběhl prezenční seminář RCAPA projektu RPVOK. Odborní lektoři na akci se věnovali velmi aktuální problematice „práci s dětmi se Speciálními vzdělávacími potřebami“. Oblast „Zdravotní tělesná, pohybová výchova – Posturální cvičení“ pod vedením Mgr. Lenky Fasnerové, Fyzioterapeutky z Centra pohybu Olomouc prezentovala celkový pohled na posturu = držení těla, co a jak v těle spolu souvisí. Jak vypadá správné držení těla a správné pohybové stereotypy, jejich odchylky, jak je rozpoznat, správně a efektivně kompenzovat, jaké nejčastější odchylky můžeme odhalit právě u dětí. K jednotlivým diagnózám byla předvedena a účastníky prakticky odzkoušena doporučená cvičení.

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. Akademický pracovník Katedry APA FTK UP v Olomouci se věnoval oblasti “Specifika psychomotorického vývoje dětí předškolního věku“. Odborný lektor se zaměřil na zákonitosti psychomotorického vývoje v typických 3 měsíčních vývojových etapách. Zapojování svalových řetězců ve standartním vzpřimovacím procesu u dětí do 2 let. Odchylkám, které je nutné řešit u 3 letých, 6-7 letých dětí.

Cíl seznámit účastníky s problematikou správného držení těla, aplikací správných tělesných pohybových vzorců, aktivit podporujících správné držení těla, prací tělesných segmentů a psychomotorickým vývojem dětí v předškolním věku byl na akci zcela naplněn. 

Odborní lektoři prezentovali danou problematiku a její praktická řešení, účastníci akce si vše osobně vyzkoušeli. Dá se říci, že díky odbornému výkladu a praktickým řešením se nám všem zúčastněním bude lépe v dané problematice orientovat, pracovat, což je cílem všech našich setkávání na seminářích RCAPA RPVOK. Jako účastníci jsme si také uvědomili, že i my pedagogičtí pracovníci bychom měli dané pohybové aktivity realizovat, abychom si zlepšili držení těla, uvolnili svalové i duševní napětí způsobené v důsledku našeho pracovního vypětí. Tělocvičné chvilky, kdy cvičí děti společně s pedagogem, by se měly stát nezbytnou součástí jejich pracovního programu. 

„Pedagog cvičí společně s Dětmi ☺“.

Řešíte-li problematiku práce s dětmi se SVP v předškolním inkluzivním vzdělávání a jejich aktivní zapojení do pohybových aktivit, zdravotních nápravných cvičení doporučuji Vám seznámit se s publikací „Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy 1, aneb Inkluzivní tělesná výchova pro 1. stupeň základních škol s přesahem do mateřských škol“, kterou naleznete ke studiu i stažení na Ješina – Aplikovaná TV1.indd (upol.cz).

 

Pro inspiraci v práci s dětmi „nejen“ v inkluzivním vzdělávání doporučuji

Pohybová gramotnost dětí a její rozvoj

Pohybová gramotnost a její rozvoj u předškolních dětí (3-7 let) (upol.cz)


Co je to integrace a inkluze

Odborný článek: Speciální pedagogika: Integrace a inkluze (rvp.cz)


Informace o RCAPA a realizací projektu RPVOK

 https://ikap.cz/rpvok/regionalni-centrum-apa-rpv-olomoucky-kraj,   


O APA a studiu na  Katedře APA

 https://ftk.upol.cz/apangers 


Studijních programů nabízeného Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci

 https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/


Konference RPVOK 2023

https://www.ckapa.upol.cz/

Kniha, která může zlepšit budoucnost

Z lásky k pohybu (marketastrnadova.cz)


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA

Martin Lajza


Správné držení těla - Postura

„Správné držení těla je možné zjednodušeně chápat jako takové nastavení pohybového aparátu, při kterém jsou naševazy, šlachy, svaly a klouby v co nejmenším zatížení a napětí. Jde tedy o takové postavení, při kterém své tělo vlastně šetříme, a které bychom si měli podvědomě zafixovat tak, aby se pro nás stalo zcela přirozené.

Se správným držením těla se již rodíme, vlivem vnějších okolností (potažmo vlivem našeho životního stylu) ho však postupem času ztrácíme. Vše začíná ve školních lavicích, ve kterých jsme trávili, někteří z nás stále tráví několik hodin denně. Ve většině prací je tomu pak podobně. Právě vlivem sedavého životního stylu dochází k výraznému zkracování svalů na našem těle a v případě, že s takto zkráceným tělem jde člověk sportovat, může dojít k některým zraněním. Někteří se domnívají, že dvouhodinová sportovní aktivita týdně si se sedavým způsobem zaměstnání a se zkrácenými svaly hravě poradí.  A ano, může tomu tak být. Ale je třeba v tom případě pamatovat na to, že i sport, jakkoliv je pro nás přínosný, představuje pro tělo určitou zátěž a v případě, že tuto zátěž dlouhodobě nekompenzujeme (neprotahujeme zkrácené a přetížené svaly), může způsobit více škody než užitku. Skvělým důkazem jsou fitness nadšenci, často vídaní v posilovnách, kteří neodhadnou správnou frekvenci cvičení nebo zátěž a zaslepeni touhou po „vyrýsovaných tělech“ správné držení těla v podstatě úplně zabíjí.

Přetížené tělo, které už tak trochu zapomnělo, jak by mělo správné držení vypadat, začne vysílat varovné signály (nejčastěji v podobě bolesti) a zároveň hledat nejrůznější, pro něj pohodlné pozice, při kterých pocítí úlevu. Úleva je však pouze dočasná a navíc právě tyto pohodlné pozice vedou pomalu, ale jistě ke vzniku svalových dysbalancí.

 Jde v podstatě o zákon akce a reakce“. https://pohybzdrave.cz/spravne-drzeni-tela/ 


Další odkazy k Postuře = držení těla

Držení těla, postura - Zdravá Páteř (zdravapater.cz)

Kineziologie (muni.cz)

https://www.medimerck.cz/cz/home/support/news/998-pubsclem-drzeni_tela.html 


Fyziologický vývoj postury a pohybu dítěte předškolního věku

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/9877 

 

Psychomotorický vývoj

„Psychomotorickým vývojem je myšleno postupné dosažení dovedností v oblasti pohybu, řeči, duševního a sociálního života. Období, kdy by mělo, dítě daných dovedností dosáhnou, je pouze orientační, a proto by se mělo k hodnocení psychomotorického vývoje přistupovat  individuálně a zohlednit konstituční, sociální, kulturní a rodinné faktory, které mohou způsobit různé akceptovatelné odchylky. Některé děti třeba vůbec nelezou po čtyřech, jen se plazí, a poté postupně přejdou na chůzi. Lezení úplně vynechají, a přesto je jejich vývoj považován za normální. K hodnocení vývoje  je vhodné využívat hračky, známé prostředí a především informace ze strany rodičů, protože dítě nemusí být schopno danou dovednost předvést na požádání, i když ji běžně provádí.

Je potřeba zdůraznit, že dítě by se mělo hlavně motivovat, stimulovat a podporovat ve svých činnostech. Není potřeba dítě posazovat a dávat ho do židličky, pokud ještě samo nesedí, není vhodné ho učit chodit vedením za ruce nebo ho dávat do různých chodítek... Dítě postupně dozraje ke všem těmto činnostem samo. Není také potřeba srovnávat ho s dítětem známých a sousedů a snažit se je dohonit či předhonit nebo dokonce dítě kritizovat za to, že něco nedokáže. Každé dítě je individuální osobnost a měli bychom k němu přistupovat s láskou a pochopením, abychom mu vytvořili vhodné prostředí pro jeho psychomotorický vývoj.

Samozřejmě v situaci, kdy je dítě v psychomotorickém vývoji skutečně výrazně opožděno vzhledem k populačnímu průměru, je nutné ho řádně vyšetřit a odhalit příčinu tohoto opoždění. Dítě může být opožděno psychicky - mentální retardace,  motoricky - motorická retardace nebo v obou složkách dohromady - psychomotorická retardace. Příčin psychomotorické retardace je mnoho. Je to např. dětská mozková obrna, která vzniká nejčastěji jako důsledek nedostatku kyslíku nebo krvácení do mozku u plodu v souvislosti s porodem, infekce plodu v průběhu těhotenství (toxoplazma, zarděnky atd.), vlivy toxických látek na plod v těhotenství (drogy, alkohol..), těhotenská gestóza (zvýšený tlak, otoky, bílkovina v moči těhotné ženy). Dále chromozomální aberace (např. známá trisomie chromozomu 21 - Downův syndrom), metabolické vady (např. fenylketonurie, galaktosemie), záněty, úrazy nebo nádory mozku, svalová onemocnění (např. Duchenneova svalová dystrofie) atd.“ https://www.cpzp.cz/clanek/3080-0-Psychomotoricky-vyvoj-ditete.html 


 „Psychomotorický vývoj je definován jako sled dějů vedoucích od závislosti k autonomii jedince. Jeho zhodnocení patří kromě antropometrických údajů k základnímu vyšetření v pediatrii. Jednotlivé "milníky" ve vývoji mají individuální časové rozdíly, které zohledňuje např. Denverský vývojový screeningový test“.

https://www.wikiskripta.eu/w/Psychomotorick%C3%BD_v%C3%BDvoj_d%C3%ADt%C4%9Bte