RPVOK

Seminář RCAPA RPVOK o ADHD a Zdravých nohách, správné chůzi

Seminář RCAPA RPVOK o ADHD a Zdravých nohách, správné chůzi

RPVOK

11. 1. 2023

10.01.2023, na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3, proběhl seminář RCAPA RPVOK na témata „Děti s ADHD v předškolním inkluzivním vzdělávání“ a „Zdravotní tělesná, pohybová výchova – Zdravá noha a chůze“. 

Co to ADHD je?

„ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou, též hyperkinetická porucha, HKP) je dědičný neurovývojový syndrom. Dle převažující složky ji můžeme dělit na poruchu hyperkineticko-impulzivního typu, na typ s poruchou pozornosti a konečně na kombinovaný typ.  

Porucha pozornosti se projevuje nesoustředěností, nepozorností, neschopností zaměřit se na podstatné vjemy, případně impulzívností. Hyperaktivitou nazýváme nadměrně nutkavou potřebu pohybu, často bezdůvodnou, kterou postižený nedokáže tlumit nebo ovládat“. Co je ADHD? Příznaky, projevy, diagnóza, léčba, dítě s ADHD | Moje zdraví (mojezdravi.cz)


Odborná lektorka Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D., akademická pracovnice z KAT APA FTK UP v Olomouci se  věnovala problematice dětí s poruchou pozornosti či hyperaktivitou v předškolním věku a vhodným pohybovým aktivitám a činnostem v mateřské škole (MŠ).

„Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) patří mezi velmi časté „diagnózy“ ve školním (či mimoškolním) prostředí, s tím, že nástup poruchy často bývá patrný už v předškolním věku a při docházce do MŠ. Dané děti nemají v oblasti výstupů v pohybových aktivitách „tělesné pohybové výchově“ vytvářen individuální vzdělávací plán a ve většině případů není třeba upravovat obsah učiva. Co nás může zajímat, a může být jiné, je forma výuky, přístup k dítěti, úprava organizace tělocvičných chvilek, pohybové tělesné výchovy, pobytu venku, pobytových akcí apod. Zkusme popřemýšlet, jak strukturovat výuku, aby děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou nebyly rušivým elementem, a přesto z výuky mohly profitovat“. (Wittmannová 2023)

V lekci se lektorka zaměřila na strukturu a formy některých běžně užívaných her a činností. Vysvětlila problematické a vhodné organizační formy, strukturu vyučovací jednotky. Účastníci si vyzkoušeli lektorkou doporučované aktivity a tím si obohatili zásobník aktivit pro svoji práci v inkluzivních předškolních a mimoškolních pohybových aktivitách.

Druhým tématem byla oblast rovněž aktuální „Zdravotní pohybová, tělesná výchova“, odborná lektorka Mgr. Lenka Fasnerová, Fyzioterapeutka z Centra pohybu Olomouc, stálá odborná spolupracovnice s RCAPA RPVOK, se tentokrát zaměřila na problematiku „Zdravé nohy (plochá atd.) a chůze“.

„Plochá noha má vliv na celé naše tělo, ovlivňuje postavení pat, kolen, kyčlí, způsobuje jejich bolesti, stejně jako bolest zad. Dokonce má vliv i na naše dýchání! U dětí od 3. roku věku hlídejte viditelné vytváření klenby a postavení patiček, obouvejte je jen do kvalitní obuvi s tvarovanou stélkou a pevným opatkem“. Ploché nohy | Zdravé nohy (zdrave-nohy.cz)

Lektorka se zde zaměřila na správnou funkci chodidla, prevenci, otužování a auto masáž chodidla, předvedla a účastníci si vyzkoušeli jednoduché mobilizační techniky, zásobník cviků a využití vhodných pomůcek  + hry pro naše chodidla, nezapomněla ani na stereotyp chůze.

Obě velmi aktuální témata byla Odbornými lektorkami profesionálně prezentována a jejich znalost problematiky poskytla odpovědi na spousty dotazů ze strany účastníků. Akce proběhla v příjemné pracovní atmosféře.

Rovněž uvádím pár odkazů k prostudování a motivaci.

 Co je ADHD? Příznaky, projevy, diagnóza, léčba, dítě s ADHD | Moje zdraví (mojezdravi.cz)

Alison Munden, Jon Arcelus: Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Pedagogika | Poruchy pozornosti a hyperaktivita | Nakladatelství Portál (portal.cz)Ploché nohy | Zdravé nohy (zdrave-nohy.cz)Za RCPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA RPVOK

Pro upřesnění pohledu na ADHD doporučuji prostudovat knihu: Poruchy pozornosti a hyperaktivita autorů A.Mundena a J.Arceluse, dětských psychiatrů z Velké Británie. 

„Porucha pozornosti a hyperaktivita (ADHD), dříve lehká mozková dysfunkce, se projevuje nepozorností, impulsivitou, potížemi se soustředěním a udržením pozornosti, obtížemi s navazováním přátelských vztahů, někdy se připojí i problémy s učením a ze samého názvu poruchy plyne, že tuto poruchu charakterizuje i hyperaktivita. Ovšem ne každý, kdo má podobné příznaky, trpí právě touto poruchou. Proto je nutné odborné vyšetření, aby se vyloučila somatická porucha (např. porucha zraku nebo sluchu), která může ADHD imitovat.
Autoři podrobně rozebírají možné příčiny této poruchy, zabývají se souvislostí s genetickou zátěží,s nějakou strukturální abnormality mozku či abnormality mozkové činnosti, s úrazy hlavy. Zmiňují i souvislost s vlivem kouření a alkoholu (rodičů dětí). Není možné tvrdit, že tyto vlivy přímo vyvolají ADHD, rozhodně ale negativně ovlivňují vývoj dítěte a mohou spolupůsobit při vzniku poruchy. Zato vliv jídelníčku dítěte se neprokázal (vyjma vlivu některých látek na děti, které jsou na ně alergické). Laika někdy napadne, zda za poruchu nemohou rodiče svou chybnou výchovou. Paradoxně opak je pravdou-výchova dítěte s ADHD bývá tak náročná a vyčerpávající, že rodiče někdy na výchovu rezignují nebo se cítí tak bezmocní, že již nemají síly na ovlivnění svého dítěte. Správná diagnóza je podmínkou úspěšné nápravy ADHD. Na diagnostikování se podílí dětský psychiatr, psycholog, pediatr, někdy i neurolog. Tito odborníci vyhodnotí přehled dosavadních potíží dítěte a použijí některé vývojové škály. V České republice zatím diagnózu ADHD provádí dětský psycholog a děti většinou vyšetří i neurolog“.
(Mgr. Marie Těthalová)

https://nakladatelstvi.portal.cz/nakladatelstvi/aktuality/80274/Poruchy%20pozornosti%20a%20hyperaktivita 

(Knihu koupíte v e-shopu)

Pedagogika | Poruchy pozornosti a hyperaktivita | Nakladatelství Portál (portal.cz)


Evoluce, biologie a ADHD jak porucha adaptace

Alison Munden a Jon Arcelus uvádí, že odborníci zabývající se pojmem problematikou ADHD ve vztahu k biologickým a psychologickým evolučním teoriím, zkoumají vliv klíčových kritérii, symptomů na adaptaci v závislosti na prostředí, v němž se dítě vyskytuje.

„Dítě s ADHD je chápáno jako „reakce schopný jedinec“ a vyznačuje se těmito charakteristikami:

  • Nadměrná ostražitost (vysoká bdělost), schopnost přijmout a zpracovat informaci prostřednictvím všech smyslů najednou
  • Rychlá orientace v prostoru
  • Připravenost rychle zaútočit (nebo utéci)
  • Nadměrná aktivita (shánění potravy, stěhování do teplých oblastí při nástupu chladných období a během doby ledové)

Taková „reakce schopný“ jedinec by byl za krutých a drsných fyzických podmínek, například ve zmrzlé stepi nebo vlhké džungli, ve výhodě. Naproti tomu lidé s méně patrnými pozůstatky této přirozené vlastnosti, ti, kteří příliš hloubají, by byli „ovládáni prostředím“.

Ve společnosti „lovců a sběračů“ by „reakce schopní“ lidé byli úspěšnými válečníky, zatímco hloubaví by využili svých schopností k dlouhodobějšímu plánování, strategickým rozhodnutím nebo vývoji novátorských řešení směřujících k ovládnutí přírody. 

Jenson (vedoucí výzkumného týmu) se svými kolegy předkládá názor, že v důsledku toho, že se společnost stala průmyslovější a organizovanější, obecně bezpečnější a dostatečně zajištěná potravinami, jsou zbytky ADHD (dříve prospěšného) ve smyslu „schopnosti reagovat“ nyní chápány spíše jako nevýhoda. V moderních společnostech bývají úspěšní lidé spíše takoví, jejichž  schopnosti se prokáží v oblastech:

  • Analýza a řešení problémů
  • Potlačení impulzivity
  • Zvládnutí hyperaktivity

Mnozí lidé v dnešní společnosti, u kterých se projevují charakteristické rysy ADHD, jsou vnímáni jako lidé s poruchou.

Pokud lidé s ADHD si správně zvolí povolání a životní styl, mohou pro ně jejich projevy stále znamenat určitou výhodou. Uvádí se, že určitá povolání jsou pro ně vhodná. Je známo, že se takoví lidé většinou vyskytují mezi lékaři na pohotovosti a záchranné službě, vojáky zásahových jednotek, podnikateli, piloty letadel a jsou i členy newyorské policie atd. Jsou to povolání, která vyžadují schopnost okamžitého reagování a jednání podle rychle se měnící situace, často bez jakéhokoli zaběhnutého postupu. Práce, která znamená množství opakujících se a poněkud únavných činností, by pro člověka s ADHD byla hotovou pohromou“. 

(A.Munden a J.Arcelus, Poruchy pozornosti a hyperaktivita, Portál 2008)


Plochá noha


Plochá noha má vliv na celé naše tělo, ovlivňuje postavení pat, kolen, kyčlí, způsobuje jejich bolesti, stejně jako bolest zad. Dokonce má vliv i na naše dýchání! U dětí od 3. roku věku hlídejte viditelné vytváření klenby a postavení patiček, obouvejte je jen do kvalitní obuvi s tvarovanou stélkou a pevným opatkem. 


Co je to?

Nejčastější vada nohou, dle průzkumů jí trpí skoro 80% lidí. Jde o snížení, případně vymizení, podélné nožní klenby.Jak vzniká:

Rozlišujeme vrozenou plochou nohu, která je ale velmi vzácná a vzniká srůstem některých tarzálních kostí. A získanou plochou nohu, kde má částečně vliv genetika, nejčastěji však vzniká z nošení nevhodné obuvi, z přetěžování, z uvolnění vazů (u dětí i dospělých), u dospělých navíc - vyvinutím se z dětské ploché nohy, z dlouhodobého přetěžování, nošení těžkých břemen, nadváhy, z dlouhého stání.


Příznaky, symptomy:

Prvním a také nejčastějším příznakem je únava nohou po delší zátěži, chůzi a stání, provázené otoky. Později se objevují bolesti svalů a vazů nebo bolest pod polštářky prstů. Následně vznikají první deformity (pokles klenby).


Důsledky:

Posunutí těžiště na vnitřní stranu nohy, která je přetížená.

Oploštění podélné klenby a zvýšená valgozita paty (stáčení dovnitř).

Vadné držení těla.

Únava nohou a bolest na vnitřní straně nohy.

Zkrácení Achillovy šlachy.

Otlaky na plosce, otoky a varixy.

Ztráta pružnosti nohy ----> tvrdý došlap.

Bolesti svalů a kloubů.


Řešení, prevence:

Vyšetření nohy odborníkem, nejčastěji ortopedem, pro stanovení stupně plochonoží.

Vhodné cvičení.

Základem je kvalitní zdravotní obuv s tvarovanou stélkou pro podporu klenby.

Střídání poloh tj. nebýt dlouho v jedné statické poloze.

Nepřetěžovat nohy dlouhým stáním nebo nošením těžkých věcí,

Používat ortopedické vložky vhodné pro ten který stupeň plochonoží.

V nejzašším případě operace. Ploché nohy | Zdravé nohy (zdrave-nohy.cz)


Ploché nohy | Zdravé nohy (zdrave-nohy.cz)

Zdravé nohy | Analýza chodidel, zdravé nohy (zdrave-nohy.cz)