RPVOK

Seminář RCAPA RPVOK o diferencované výuce

Seminář RCAPA RPVOK o diferencované výuce

RPVOK

2. 5. 2022

Dne 27.04.2025 na Střední, Základní a Mateřská škole prof. V. Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc – Hejčín proběhl seminář Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA) v projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) na téma: „Využití diferencované výuky v různorodém prostředí školní skupiny“ pod odborným vedením psychologa PaedDr. Dana Blahy. Akce se zúčastnili, ředitelé škol, výchovní poradci, pedagogičtí pracovníci, asistenti z FTK UP v Olomouci a vedoucí SPC Olomouc. Lektor na semináři navodil pracovní atmosféru, kdy každý z účastníků přednesl svá stanoviska a dotazy k problematice, sami účastníci byli spolu-lektory pod supervizí dr. Blahy. Vzhledem k tomu, že na akci byly zastoupeny různé školské instituce, byla problematika řešena s pohledů předškolního, základního, středního, vyššího odborného a speciálního školství. Například Mgr. Lenka Baše z FZŠ Olomouc, Hálkova 4, Olomouc, účastníky seznámila s prací s nadanými žáky. 

Ze sdílených informací vyplynulo, že v „diferencovaném vzdělávání je obsah i způsob vyučování přizpůsobován žákům na míru“, což se dá pokládat za základní ukazatel takového vzdělávání.

Mgr. Milada Sovadinová, vedoucí SPC Olomouc přednesla své poznatky k dané problematice a odborně zodpověděla na spoustu dotazů účastníků i lektora. Její názory byly velmi pozorně vyslechnuty, protože v současném inkluzivním vzdělávání je často spolupráce s poradenskými orgány PPP a SPC nepostradatelná. Po sdílení informací a konzultaci s lektorem vyplynulo, že přítomní pedagogičtí pracovníci znají danou problematiku a často ji bravurně zvládají, jen potřebují ujištění, že jdou správnou cestou. Akce proběhla v příjemné pracovní atmosféře.


Martin Lajza

Odborný metodik APA RPVOK


„Diferenciace ve vzdělávání (diference je rozdíl, odlišnost). Diferenciace znamená rozdělování žáků do skupin na základě jejich předpokladů, schopností či věku a počítá s tím, že každý žák má jiné vzdělávací potřeby. Při diferencovaném vzdělávání je obsah i způsob vyučování přizpůsobován žákům na míru tak, aby jejich vzdělávání bylo co nejefektivnější. Všichni žáci by měli jeho pomocí zvládnout učivo a nadaným by mělo pomoci k maximálnímu využití jejich potenciálu. Učitel se zde ptá, jaké úkoly žák zvládne, při kterých činnostech potřebuje pomoc třetí osoby, či kolik pomoci potřebuje, aby byl motivován“. Diferenciace vzdělávání – Wikipedie (wikipedia.org)


Pár zajímavých odkazů:

Princip individualizace a diferenciace ve vzdělávání žáků s LMP - DIGIFOLIO (rvp.cz)

Diplomova_prace.pdf (muni.cz)

Individualizace a diferenciace ve vyučování. Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování a ve výchově. Speciální vzdělávací potřeby žáků.