RPVOK

Třikrát s APA na eMku v Jeseníku

Třikrát s APA na eMku v Jeseníku

RPVOK

23. 11. 2022

Během října a listopadu proběhly v regionálním centru aplikovaných pohybových aktivit (APA) na střední průmyslové škole v Jeseníku (eMku) tři vzdělávací semináře s cílem podpořit a inspirovat pedagogické i nepedagogické pracovníky.  


18.10.2022 proběhl seminář na téma “Zdravotní tělesná výchova – posturální cvičení“. Opět si k nám udělala výlet lektorka Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc, aby nás provedla diagnostikou správného držení těla, přehledně informovala o nejčastějších odchylkách v pohybových stereotypech a ukázala nám zdravotně tělesná cvičení vedoucí k jejich nápravě a kompenzaci. Modelovým příkladem byli vlastní účastníci semináře. Jednotlivé cviky byly lektorkou předcvičeny a následně probíhala jejich korektura u účastníků. Téma je velmi obsáhlé, a tak byl tento seminář úvodem k dalším, které nás čekají v novém roce. 

Hned za další tři dny 21.10.2022 jsme na eMku přivítali pana Mgr. Jaromíra Maštalíře, Ph.D. a téma “Problematika procesu ukončování školní docházky a plánování přechodu do další etapy života žáka (nejen) se SVP”. Na toto náročné období spojené s mnoha výzvami a překážkami jsme se snažili pohlédnout ze všech stran - ať se jedná o třídního učitele, výchovného či kariérového poradce, ředitele školy, pracovníka vybraného školského poradenského zařízení, rodiče a zejména žáka samotného. Vyzkoušeli jsme vybrané nástroje a techniky práce, které lze při ukončování školní docházky a plánování přechodu využít. 

Za výjimečně teplého a slunečného počasí na začátku listopadu proběhl 8.11.2022. seminář s lektorkou Mgr. Miladou Sovadinovou, psycholožkou, vedoucí SPC Olomouc, zaměřený na nejčastější projevy problémového chování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských a základních školách. Podrobně jsme se věnovali možným řešením nepřijatelného chování, ale i na legislativní ukotvení této problematiky. Sdíleli jsme osobní zkušenosti a na daných příbězích jsme si osvojovali probírané postupy a metodiku. Zaměřili jsme se i stránku jednání s rodiči, aby naše snaha byla efektivní, s co největším pozitivním dopadem na žáka.

A na co se můžeme těšit v dalších měsících?

Pokračování semináře s paní Mgr. Fasnerovou na téma zdravotní tělesné výchovy, den zasvěcený netradičním hrám a turnaj v netradičních hrách mezi školami na Jesenicku.

Tak snad brzy na viděnou na některé z plánovaných akcí. Těšíme se :) 


Informace o RCAPA a realizací projektu RPVOK naleznete na:

 https://ikap.cz/rpvok/regionalni-centrum-apa-rpv-olomoucky-kraj,   

o možnostech studia na  Katedře APA na https://ftk.upol.cz/apangers    


Koordinátor APA pro Jesenicko Mgr. Václav Macháček a tým eMka