O projektu RPVOK

Regionální centrum aplikovaných
pohybových aktivit

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Krajské centrum kariérového poradenství v odborném vzdělávání

Název projektu CZ: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Název projektu EN: Equal opportunities in education in the Olomouc region


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017424
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj

Partneři s finanční spoluúčastí: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit


Anotace projektu:

Předmětem projektu je další zkvalitňování řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje (OK) prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, jež jsou komplementární s aktivitami škol.

Vychází z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.


Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

KA01 Řízení projektu

KA02 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání KA03 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání KA04 Kariérové poradenství v odborném vzdělávání


Jaký problém projekt řeší?

V obecné rovině projekt řeší další zkvalitňování možností profesního rozvoje pedagogických pracovníků (PP) a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky/studenty prostřednictvím poskytnutí metodické podpory při výkonu pedagogické činnosti. 


Konkrétně projekt řeší:

podporu rovných příležitostí ve vzdělávání s cílem aktivněji zapojení žáky/studenty se SVP do společného vzdělávání, zejména do výuky tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit;

předčasné odchody ze vzdělávání podporou realizace komplexních preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření, které jsou zaměřeny na žáky/studenty, jejich rodinu a škol; 

rozvoj kariérového poradenství v odborném vzdělávání, jež je ve svém konečném důsledku preventivním opatřením předčasných odchodů ze vzdělávání, na jejichž začátku často stojí nevhodná volba oboru


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je naplnění vybraných priorit z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 (KAP 2019 ? 2021) a to konkrétně

-podpora rozvoje přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a snadnou adaptaci na měnící se socioekonomické a environmentální podmínky

-snižování nerovností ve vzdělávání

-zvýšení kvality vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností pedagogických pracovníků (PP)

-rozvoj spolupráce SŠ/VOŠ/ZŠ

-podpora pedagogů v aplikaci pohybových aktivit pro žáky se SVP

-aktivnější zapojení žáků/studentů se SVP do společného vzdělávání, zejména do výuky tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit

-formování postojů žáků/studentů bez SVP a spoluvytváření pozitivního třídního klimatu pro společné vzdělávání

-realizace komplexních preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření jako prevence

předčasných odchodů ze vzdělávání

-snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání v důsledku poskytování kariérového poradenství

odborně proškolenými kariérovými poradci

-podpora kariérového poradenství směrem k odbornému vzdělávání

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pokračování v činnosti a v dalším rozvoji Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit a vybudování dvou nových prvků struktury metodické podpory pedagogů (Krajská centra). Tento cíl je také v souladu s dokumentem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?


Pokračování v činnosti Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit a jeho další rozvoje a vybudování a činnost nových prvků struktury metodické podpory pedagogů (nová Krajská centra) bude představovat posun v oblasti inkluze žáků/studentů se SVP, preventivních opatření předčasných odchodů ze vzdělávání a kariérového poradenství v odborném vzdělávání a to jak pro jednotlivé zapojené školy (ZŠ, SŠ a VOŠ), tak pro rozvoj celého Olomouckého kraje (OK).

Realizací projektu dojde k:

navázání efektivní spolupráce/síťování mezi ZŠ, SŠ a VOŠ zapojenými do projektu; 

zkvalitnění spolupráce pedagogických pracovníků (PP) zapojených ZŠ, SŠ i VOŠ, předávání a sdílení zkušeností, zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení profesní kvalifikace a rozvoji jejich pedagogických kompetencí díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi; 

většímu zapojení žáků/studentů se SVP do tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a

volnočasových aktivit; 

formování pozitivních postojů žáků/studentů bez SVP k lidem se SVP; 

vytvoření pozitivního klimatu ve třídě pro společné vzdělávání žáků/studentů se SVP a bez SVP; 

snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání v důsledku poskytování kariérového poradenství

odborně proškolenými kariérovými poradci; 

snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání díky realizaci komplexních preventivních,

intervenčních a kompenzačních opatření; 

zvýšení odbornosti kariérových poradců aj.


Očekávaný přínos projektu (např. odborná příprava PP v problematice žáků/studentů se SVP, rozšiřování stávajícího počtu intervenovaných žáků se SVP, cílené vzdělávání kariérových poradců, vyhledání žáků, kteří jsou nejvíce ohroženi předčasným odchodem ze školy) koresponduje s potřebami definovaných cílových skupin. Projekt je tedy svým zaměřením, obsahem a stanovenými cíli v souladu se vzdělávacími prioritami na území Olomouckého kraje, které jsou stanoveny v KAP 2019 - 2021 a ŠIKK 2020-2021.


V čem je navržené řešení inovativní?

KA02-stávající Regionální centrum APA bude rozšířeno o další metodiky a konzultanty a tím posílí svou intervenční činnost. Budeme vytvářet vhodné a inovativní proinkluzivní postupy ve školní tělesné výchově i mimoškolních činnostech zaměřených na pohybové programy. Žáci se SVP dostanou šanci stejně se rozvíjet v oblasti zdravého životního stylu jako jejich vrstevníci.

KA03-vznikne nové krajské centrum pro metodickou podporu pedagogických pracovníků v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

KA04-vznikne nové krajské centrum pro metodickou podporu pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství v odborném vzdělávání.

Všechna tří centra budou své činnosti realizovat v úzké kooperaci s PPP a SPC Olomouckého kraje.