RPVOK

Inkluzivní tělesná výchova s Mgr. Lenkou Fasnerovou

Inkluzivní tělesná výchova s Mgr. Lenkou Fasnerovou

RPVOK

15. 2. 2023

Tělesná výchova se ještě před zahájením „inkluzivního“ vzdělávání často zaměřila pouze na pohybové aktivity typu sportovních herních disciplín jako florbal, kopaná atd. a opomenula aplikovat všestrannou pohybovou gramotnost a cvičební prvky podporující správné držení těla atd. Nicméně současné společné, „inkluzivní“ vzdělávání vyžaduje čím dále častěji zařazení prvků tzv. rozvoje „Základní pohybové gramotnosti“ a  „Zdravotní tělesné výchovy“ do pohybových aktivit. Představte si cvičební jednotku s herními, kondičními i „zdravotními“ prvky, tedy jednotku, kdy každý cvičí dle svých schopností a svým tempem rozvíjí oslabené či přetížené tělesné segmenty, taková jednotka je v současném vzdělávání žádoucí. Rovněž lze prvky zdravotního cvičení, rozvoje základní pohybové gramotnosti využít při tělocvičných chvilkách ve škole či zájmové činnosti i je aplikovat v domácích pohybových aktivitách, cvičeních, to vše prezentujeme na našich seminářích.

 „Školní tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy. Jejím hlavním cílem je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků upevňováním zdraví, rozvojem pohybových schopností, prohlubováním pohybových dovedností a vědomostí tvořících součást tělesné kultury a formováním pozitivních vlastností osobnosti. Při realizaci všeobecného cíle tělesné výchovy jako složky výchovy má základní úkol vyučovací předmět tělesná výchova. Významnou úlohu plní i cvičení před vyučováním, cvičení o přestávkách, domácí pohybové úkoly a zájmová tělesná výchova a sport na škole: nepovinný předmět zájmová tělesná výchova, tělovýchovné zájmové útvary /kroužky/ a další její formy“. Microsoft Word - 38TelVych_SOS_G_4leta.doc (nuov.cz)


Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA) v realizaci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) se zaměřilo na problematiku aktivního zapojení dětí, žáků se Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do školních i mimoškolních pohybových aktivit, školní tělesné výchovy. Členové realizačního týmu RCAPA RPVOK jako absolventi  vysokoškolských vzdělávacích oborů Aplikovaná tělesná výchova či Aplikované pohybové aktivity si jsou vědomi, že „inkluzivní“ vzdělávání svou rozmanitostí jeho účastníků klade na pedagogické pracovníky širší spektrum požadavků k naplňování jejich poslání pedagoga, než tomu bylo tzv. před „inkluzí“.

Inkluze je: společné vzdělávání dětí, včetně těch, které mají speciální edukativní (vzdělávací a výchovné) potřeby, protože jsou mimořádně nadané nebo jsou sociálně, duševně, tělesně nebo psychosomaticky handikepované a mají závady a poruchy v chování. https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/inkluze-ve-skolstvi 


RCAPA RPVOK do plánu svých vzdělávacích akcí, které mají poskytnout pedagogickým pracovníkům podporu v práci s dětmi, žáky se SVP zařadila problematiku modifikací pohybových činností pro jednotlivé žáky dle jejich schopností a také prvky Zdravotní tělesné výchovy. Tuto problematiku odborně lektorsky prezentuje Mgr. Lenka Fasnerová, Fyzioterapeutka z Centra pohybu v Olomouci. Své lekce rozdělila na oblasti „Správné držení těla – Postura“; „Zdravá noha a chůze“,; Vady páteře – skolióza“ atd. rovněž se věnuje problematice všeobecného pohybového, kondičního rozvoje dětí, žáků se SVP.


Pro uvědomění si významu, důležitosti těchto cvičení uvádím např., že „Plochá noha má vliv na celé naše tělo, ovlivňuje postavení pat, kolen, kyčlí, způsobuje jejich bolest, stejně jako bolest zad. Dokonce má vliv i na naše dýchání! U dětí od 3. roku věku hlídejte viditelné vytváření klenby a postavení patiček, obouvejte je jen do kvalitní obuvi s tvarovanou stélkou a pevným opatkem“.

Ploché nohy | Zdravé nohy (zdrave-nohy.cz)


Semináře zaměřené na rozvoj základní pohybové gramotnosti a „Zdravotní tělesnou výchovu“ jsou RCAPA RPVOK realizovány v Centrech rozvoje inkluzivní pohybové gramotnosti: SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc; SPŠ Jeseník, Dukelská 1240/27  a seminářích na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, ZŠ Šromotovo, Hranice na Moravě a pro předškolní vzdělávání v Centru rozvoje pohybové gramotnosti v inkluzivním předškolním vzdělávání na Střední pedagogické škole Přerov, Denisova 3.

Na veškeré naše RCAPA RPVOK aktivity jste zváni, více naleznete na ikap.cz/RPVOK/regionální centrum APA.

Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA