RPVOK

Navázání spolupráce s RC APA

Navázání spolupráce s RC APA

RPVOK

27. 1. 2021

Dům dětí a mládeže Kojetín (dále DDM) je příspěvková organizace města Kojetína, jejímž posláním je motivace a přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího profesního uplatnění, navázání nových vztahů.

Naše nabídka činností a aktivit je velmi široká a pokryje zájmy dětí, mládeže a dospělých nejen v Kojetíně, ale i v okolí po celý kalendářní rok. V naší praxi se setkáváme s účastníky se speciálně vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), kterým se snažíme utvořit rovnocenné podmínky pro zájmové vzdělávání (dále ZV). Všechnu tuto činnost vykonávají zkušení interní a externí pedagogové většinou bez přítomnosti asistentů. 

V nabídce aktivit DDM Kojetín je i výuka lyžování a snowboardingu, která je účastníky hojně vyhledávána. Zde využíváme nejnovějších metody výuky, které dokážeme přizpůsobit potřebám jedince. Při těchto zimních aktivitách se již dlouhá léta setkáváme se zástupci Centra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP Olomouc (CAPA) a v posledních letech i se zástupci Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) působícím v projektu IKAP Olomouckého kraje, se zájmem sledujeme jejich činnost, do které se snažíme zapojit jakoukoliv pomocí. Pracovníci a účastníci Center APA tvoří sehranou skupinu, která má jasný řád a systém. Velkým přínosem společně prožitých chvil na svahu je možnost ukázat dětem, že sport či pohybová aktivita je pro každého člověka bez ohledu na jeho zdravotní stav. Během společných debat o inkluzivním vzdělávání vznikl i nápad na budoucí spolupráci. 

V roce 2021 jako součást RC APA v projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ vzniká u nás Centrum inkluzivního zájmového vzdělávání Olomouckého kraje, které bude nabízet pedagogům z předškolního, základního a středního vzdělávání, školských zařízení vzdělávací semináře v oblasti aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se SVP do pohybových aktivit a inkluzivní zájmové pohybové činnosti.
Cílem je zajistit dostatečnou profesní vybavenost pedagogů na vedení pohybových aktivit se žáky se SVP a podporovat rovné šance dětí se SVP v zájmovém vzdělávání.
Tato nově vzniklá příležitost vyzývá k hlubší spolupráci v zájmovém inkluzivním vzdělávání, kdy se společně můžeme zamyslet nad motivací, postoji či otazníky z obou stran.
Věříme, že spojením sil dokážeme dosáhnout celkové úspěšnosti v zájmovém inkluzivním vzdělávání a rozšířit tak aktivity osobám s oslabením.
Za nově vzniklou příležitost jsme velmi rádi a budeme se těšit společným vzdělávacím aktivitám, které budou přínosem pro nás všechny.

Dům dětí a mládeže Kojetín

Dům dětí a mládeže Kojetín http://ddm.kojetin.cz/ je školské zařízení, které v průběhu celého roku poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání. Cílem zájmového vzdělávání v podmínkách DDM není osvojování co největšího objemu faktů, ale získávání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V tomto pojetí zaměřujeme naše aktivity na směřování ke komplexnějším a prakticky zaměřeným dovednostem, se kterými je možno uspět jak ve známých situacích, tak v situacích nových, na základě vlastní aktivity, sebeuvědomění a spolupráce. V zájmovém vzdělávání využíváme momentu dobrovolnosti, který je charakteristickým prvkem pro účastníky zájmových činností. 

Posláním DDM je motivace a přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího profesního uplatnění, navázání nových vztahů. Činnost se zaměřuje na prevenci vzniku sociálně negativních jevů, vytváří podmínky a podporuje žádoucí zájmové činnosti ve více oborech zájmového vzdělávání. 

Základní cíle zájmového vzdělávání vycházejí z právních dokumentů v oblasti vzdělávání schválených EU, Českou republikou, Olomouckým krajem a dalších dokumentů zabývajících se vzděláváním a výchovou dětí, žáků, studentů a dospělých.

Cíl je základním a nezbytným předpokladem každého pedagogického působení.

Vypracovala:
Mgr. Jana Hrušáková
ředitelka DDM Kojetín
Kontaktní koordinátor APA