RPVOK

Primární prevence ve veřejné správě a školní praxi

Primární prevence ve veřejné správě a školní praxi

RPVOK

16. 2. 2023

14.02.2023 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci proběhl seminář k aktuální problematice „Prevence nežádoucích jevů ve školství“. 

Seminář inicioval Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. a jeho cílem bylo seznámit pracovníky RCAPA RPVOK a Akademické pracovníky z Katedry APA FTK UP v Olomouci s danou problematikou, jejím legislativním ukotvením a s postupem při žádosti o podporu PPP – SPC Olomouckého kraje. 

Odborný lektorský tým PhDr. Ladislav Spurný, Krajský školský koordinátor primární prevence, Olomoucký kraj; Mgr. Hana Prejdová a PhDr. Věra Neusar, Oblastní metodičky preventivních aktivit, Šumperk, účastníky seznámili s oblastí „Primární prevence ve veřejné správě a školní praxi“.  Krajský školský koordinátor prevence PhDr. Spurný v úvodu prezentoval téma „Primární prevence ve veřejné správě ČR“, zejména s důrazem na její výkon ve státní správě a samosprávě. Zdůraznil důležitost znalosti legislativy primární prevence, metodických doporučení, strategie a koncepce prevence, roli školního metodika prevence a jeho veřejnoprávní ukotvení. Na něj navázaly oblastní metodičky PhDr. Věra Neusar a Mgr. Hana Prejdová z PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, které se věnovaly primární prevenci ve školství z praktického pohledu a vlastních zkušeností.

Na akci byl přítomen Ing. Aleš Jurečka, ředitel Střední školy polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc, který doplnil odborný výklad lektorů z pohledu ředitele školy a praktické řešení dané problematiky. Zdůraznil důležitost spolupráce s PPP a SPC Olomouckého kraje a nutnost zařazení Speciálních pedagogů do školních pedagogických sborů.

Akce proběhla v příjemné pracovní atmosféře, kdy lektoři reagovali na spousty podnětných dotazů.

Olomoucký kraj se dané problematice aktivně věnuje, vše potřebné naleznete v odkazech, viz níže.

Řešíte-li danou problematiku u Vás na škole, doporučuji Vám prostudovat texty z odkazů a nezapomeňte, že pomoc pro řešení dané problematiky naleznete u Krajských, Oblastních či Školních metodiků preventivních aktivit.

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., zástupce vedoucího Katedra APA FTK UP v Olomouci a iniciátor semináře doporučuje v řešení dané problematiky spolupracovat s PPP a SPC Olomouckého kraje a prostudovat informace v odkazech viz níže.

Za RCAPA RPVOK

Lajza, Odborný metodik APA


Primární prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování | Olomoucký kraj (olkraj.cz)


Na tomto místě naleznete legislativu, dokumenty a další materiály vztahující se k primární prevenci rizikových projevů chování u dětí a mládeže v resortu školství. Výše uvedenou primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům potenciálního výskytu sociálně deviantního jednání či sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření. Primární prevence rizikového chování | Olomoucký kraj (olkraj.cz)

Strategie a metodiky v oblasti primární prevence | Olomoucký kraj (olkraj.cz)

https://www.adiktologie.cz/rozdeleni-primarni-prevence

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72?text=prevence

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=%C2%A722

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

https://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf

https://www.olkraj.cz/strategie-a-metodiky-v-oblasti-primarni-prevence-cl-398.html

https://www.olkraj.cz/primarni-prevence-rizikoveho-chovani-cl-391.html

Ostatní dokumenty | Olomoucký kraj (olkraj.cz) 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Pristupy-k-narocnemu-chovan

14. 2. 2023, Mgr. Ondřej JEŠINA, Ph.D. „Doporučuje“:

a) oslovovat metodiky prevence můžeme přes jednotlivé metodiky z PPP.

b) supervize je součástí práce skupiny psychologů i speciálních pedagogů ve formě "odborných skupin" spádově na detašovaných pracovištích PPP. - něco info k Balintovskému postupu supervize - https://cs.wikipedia.org/wiki/Balintovsk%C3%A1_skupina . Každá druhá středa v měsíci - PPP v Olomouci. 

c) Další kontakty na programy - http://www.sladmeto.cz/https://www.sdruzenid.cz/projekt-na-ceste; https://www.p-centrum.cz/centrum-primarni-prevence/ - personální obsazení https://www.p-centrum.cz/centrum-prevence-tym/. (včetně potenciálního napojení na praxe našich studentů ;-) )

d)  Karty - program Druhý krok - odkaz v časopise Psychologie a její kontexty - https://psychkont.osu.cz/fulltext/2017/2017_2_3_Palova.pdf.


Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
 | Katedra aplikovaných pohybových aktivit

třída Míru 117 | 771 11 Olomouc

zástupce vedoucího Katedry aplikovaných pohybových aktivit

vedoucí Centra aplikovaných pohybových aktivit

předseda České asociace aplikovaných pohybových aktivit

Executive Committee of European Federation of Adapted Physical Activity

hlavní garant projektu RPVOK Olomouckého kraje

<ondrej.jesina@upol.cz>