RPVOK

RCAPA RPVOK na Těloolomouc 2022

RCAPA RPVOK na Těloolomouc 2022

RPVOK

31. 5. 2022

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která je realizátorem projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK), letos slaví 30 let od svého založení a připravila pro Vás ve dnech 25.08. – 27.08.2022 „Těloolomouc“, akci s dlouhou tradicí pro pedagogické pracovníky z oblasti školní tělesné výchovy, školních i zájmových pohybových aktivit. V letošním roce bude součástí její nabídky také problematika aktivního zapojení dětí, žáků či studentů se Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do pohybových aktivit, kterou bude prezentovat tým odborných lektorů z Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA RPVOK).


Nabídka pořadatele: „Na setkání tělovýchovných pedagogů představíme novinky ve školní i mimoškolní tělesné výchově od předškolního věku po seniory, děti zdravé i postižené. Ukážeme a nabídneme nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace. Obsáhneme oblast gymnastiky, atletiky, plavání, sportovních her, didaktik, pedagogiky a další. Cílem setkání je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti tělesné výchovy“. Těloolomouc (upol.cz).

 

Z výše uvedené prezentace akce vyplývá, že její program je velmi podnětný a vzhledem k zařazení i témat z oblasti inkluzivního vzdělávání velmi aktuální. Věřím, že setkání „tělocvikářů“ proběhne jako vždy v příjemné, kreativní atmosféře a všechna, zde prezentovaná témata budou pro účastníky přínosná.

Více informací o akci naleznete na  Těloolomouc (upol.cz).

 

Odborní lektoři RCAPA RPVOK budou prezentovat aktuální témata z oblasti pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání.

Úprava sportovní hry pro potřeby začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Lektor: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Formou tvůrčího prakticky orientovaného workshopu budou mít účastníci možnost aktivního vstupu a přetvoří vybranou sportovní hru pro možné zařazení žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Zdaleka se nebude jednat pouze o témata zaměřená na žáky s tělesným nebo zrakovým postižením, ale budeme se snažit diferencovat klasicky i specificky zaměřené úpravy i pro žáky motoricky méně nadané, motivované či s relativně lehkými zdravotními omezeními či limity. 

 

 Úprava pohybových her pro potřeby začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Lektor: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Pohybové hry patří dlouhodobě mezi nejpreferovanější pohybové aktivity v tělesné výchově. Žáci s různými zdravotními limity bývají často z těchto aktivit vyčleněni, což může mít celou řadu důvodů. Pokud je však tímto důvodem obava pedagoga ze ztráty dynamiky hry či toho, že by začleněním žáka se speciálními vzdělávacími potřebami mohli utrpět jeho spolužáci, pak je vhodné vyzkoušet si "na vlastní kůži" dopad možných úprav a modifikací a odhalit jejich efekt či limity jejich uplatnění. 

 

 Žák s ADHD ve školní tělesné výchově, volnočasových sportovních aktivitách. 

Lektorka: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) patří mezi velmi časté „diagnózy“ ve školním (či mimoškolním) prostředí. Daní žáci nemají v TV vytvářen individuální vzdělávací plán a ve většině případů není třeba upravovat obsah učiva. Co nás může zajímat, a může být jiné, je forma výuky, přístup k žákovi, úprava organizace hodiny. Zkusme popřemýšlet, jak strukturovat výuku, aby žáci s poruchou pozornosti a hyperaktivitou nebyli rušivým elementem ve výuce, a přesto z výuky mohli profitovat.

V lekci se zamyslíme nad strukturou a formami některých běžně užívaných her a činností. Probereme problematické a vhodné organizační formy TV, projedeme strukturou vyučovací jednotky, vyzkoušíme doporučované aktivity a obohatíme náš zásobník aktivit pro školní a mimoškolní TV.

 

Psychomotorický rámec her ve školní tělesné výchově zaměřený na rozvoj jemné a hrubé motoriky. 

Lektorky: Mgr. Eliška Vodáková, Mgr. Markéta Hajduková 

Prakticky orientovaný seminář se zaměřuje na psychomotorické hry a psychomotorické aktivity využitelné ve školní tělesné výchově. Cílem semináře je seznámit účastníky s aktivitami primárně rozvíjejícími jemnou a hrubou motoriku. Pochopení konceptu psychomotoriky je nezbytným krokem k vytvoření rovných podmínek pro všechny žáky bez ohledu na jejich limity.  


Těšíme se na Vaši účast a setkání na akci Těloolomouc 2022.

Za RCAPA RPVOK

Martin Lajza

Odborný metodik APA