RPVOK

Semináře RCAPA RPVOK na SPgŠ Přerov

Semináře RCAPA RPVOK na SPgŠ Přerov

RPVOK

15. 11. 2023

13. a 14. Listopad 2023 byl ve znamení intenzivní spolupráce RCAPA RPVOK a Střední pedagogické školy Přerov, Denisova 3. Uskutečnily se zde semináře v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti dětí v předškolním inkluzivním vzdělávání, které uzavřely sérii seminářů pro pedagogické pracovníky z předškolního vzdělávání Olomouckého kraje.

Seminář 13.11.2023 se věnoval souhrnu řešení problematik z dřívějších, zde realizovaných seminářů, Lektor PhDr., Mgr. Martin Lajza, Odborný metodik APA v RPVOK shrnul problematiku práce s dětmi v oblasti jejich aktivního zapojení do pohybových aktivit školních i mimoškolních. Zaměřil se na možnosti modifikací, pozitiva i negativa jednotlivých činností, představil pohybová tělesná cvičení a aktivity modifikované dle schopností daných dětí. Účastníci se aktivně zapojili, vše si vyzkoušeli, aby lépe pochopily význam prováděné činnosti, vyzkoušeli si řešení úkolů a didaktické postupy při jejich aplikaci ve školní praxi.

Ve druhé části semináře se lektorka Mgr. Jitka Bařinová, dlouholetá pedagogická pracovnice v předškolním vzdělávání, trenérka gymnastiky dětí a mládeže se  věnovala vhodnosti aplikace gymnastických prvků v předškolním vzdělávání, zaměřila se na vybrané prvky, které jsou vhodné pro dané děti. Zdůraznila bezpečnost a správné dopomoci, didaktické postupy při realizaci daných aktivit a nutnost předešlé pohybové, obratností a kondičně silové přípravy. Není možné po dětech požadovat plnění pohybových zadání, na která jsme je nepřipravili. Oba lektoři doporučili účastníkům, aby denně vhodně zařadili do pohybových aktivit cvičení na správné držení těla, správnou chůzi atd. V tomto věku děti získávají základní návyky, které je budou provázet v dalších jejich životních obdobích.

14.11.2023 se lektorka Mgr. Jitka Bařinová věnovala problematice „využití pohybových aktivit k rozvoji před-matematické gramotnosti“, účastníci si vyzkoušeli lektorkou prezentovaná cvičení, pohybové hry při nichž dětí poznávají a vytvářejí geometrické tvary, seznamují se s jednoduchými početními úkony. Tento seminář byl na žádost vedení školy pro žáky SPgŠ Přerov, budoucí pedagogické pracovníky v předškolním vzdělávání.

Oba dny byly plné aktivity, kreativity a pozitivního emočního ladění, sdílení si zkušeností z daných oblastí.


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA