IKAPOK II

RCAPA v RPVOK pro Vás připravilo a zve Vás

RCAPA v RPVOK pro Vás připravilo a zve Vás
12. 7. 2021

Již na Srpen před zahájením školního roku 2021/2022 pro Vás připravujeme prezenční semináře na řešení aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se Speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do pohybových aktivit. 

Celokrajské prakticky zaměřené semináře na „Pohybové aktivity v inkluzivním vzdělávání“ jsou rozděleny do dvou dnů dle věku dětí, žáků a studentů a uskuteční se v prostorách SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc, sídle RCAPA Olomouckého kraje.


První den 26.08.2021 je věnován skupině pedagogů a pedagogických pracovníků z oblasti školní tělesné výchovy a školních i mimoškolních pohybových aktivit SŠ, SOU, OU a ZŠ (4. – 9. ročník) vzdělávání a budeme se zde věnovat tématům:

 „Pohybové aktivity na středním, odborném a základním (4. – 9. ročník) inkluzivním vzdělávání“ /praxe

Témata se zabývají aktivním zapojením žáků se zdravotním znevýhodněním v kontextu inkluzivního vzdělávání a řeší vhodné pohybové aktivity pro tyto žáky, možnosti modifikací, kontraindikace, bezpečnost v TV a první pomoc.

„Hry na porozumění mezi spolužáky v inkluzivních pohybových aktivitách

Téma se věnuje hrám, aktivitám pro podporu dobrých vztahů mezi žáky v inkluzivním vzdělávání. /Lektor; Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., Vedoucí metodik APA, Zástupce vedoucího Katedry APA FTK UP v Olomouci

„Kontaktní hry“

Hry podporující spolupráci a důvěru, schopnost a ochotu navázat kontakt s ostatními. Pomáhají získat cílené sociálně emocionální zkušenosti. Hry slouží k odbourání napětí ve skupině a pro hledání cest účastníků her k sobě navzájem. / Lektoři: Mgr. Tomáš Vyhlídal, FTK UP Olomouc; Mgr. Veronika Chvojková, MŠ Rooseveltova, Olomouc

„Aplikace pohybových her a cvičení pro rozvoj všeobecné pohybové gramotnosti v inkluzivním vzděláváni“ 

Téma je zaměřeno na vhodnost her a pohybových aktivit v rozvoji fyzické, psychické kondice, pohybových a herních dovedností a jejich využitelnost v inkluzivním vzdělávání. /Lektor; Mgr. Tomáš Neradil, SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Woudink, cvičení na balančních plochách

Téma se věnuje cvičení na balančních plochách a jeho využití k rozvoji fyzické i psychické kondice, tělesným posturálním mechanismům, rovnováhy atd. a jeho využitelnosti ve školní inkluzivní tělesné výchově.

Woudie: v  České republice ručně vyrobené a ohýbané prkno Woudie můžeme říci, že je to balanční fitness pomůcka, hračka pro děti i dospělé, lavečka či steppe Woudink je kombinací přirozeného, intuitivního a zábavného pohybu a zároveň se jedná o plnohodnotné posilování svalů středu těla, které jsou rozhodujícím faktorem pro správný pohyb těla jako celku. Díky správné funkci hlubokého stabilizačního systému pak můžeme dále zapojovat mnohem více svalových skupin a posílit tak komplexně celé tělo během jedné tréninkové jednotky. Inzenzitu zatížení si pak určuje každý cvičící sám. Díky funkčnosti a komplexnosti Woudie, můžeme na něm využít cvičební prvky od pilates, přes yogu až po silový trénink. Je jen na vás, kterou cestou se s námi vydáte a jaké cíle a výzvy před sebe postavíte. /Lektorka: Mgr. Lenka Fasnerová; Centrum pohybu Olomouc


Druhý den 30.08.2021 2021 je věnován skupině pedagogů a pedagogických pracovníků z oblasti pohybových aktivit v inkluzivním předškolním vzdělávání.

Seminář „Pohybové aktivity v inkluzivním vzdělávání“ je zaměřený na problematiku aktivního zapojení dětí do pohybových aktivit v rámci předškolního inkluzivního vzdělávání, cílem je podpořit pedagogické pracovníky pracující v dané oblasti. Témata se zabývají dětmi se zdravotním, fyzickým a mentálním znevýhodněním, nemocí v kontextu inkluzivního předškolního vzdělávání s přesahem ke vzdělávání na 1. stupni ZŠ (1. – 3. ročník). Témata řeší vhodné pohybové aktivity pro tyto děti a žáky, možnosti modifikací, kontraindikace, bezpečnost v TV a první pomoc. Probíraná témata:

„Psychomotorika“

Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).

Psychomotorika je forma pohybové aktivity, která je zaměřena na prožitek z pohybu. Vede k poznávání vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových aktivit. Ke svému působení využívá jednoduché herní činnosti, činnosti s nářadím i náčiním, kontaktní prvky a prvky pohybové muzikoterapie, včetně relaxačních technik (Blahutková, 2001). Představení konceptu psychomotriky a ukázka psychomotorických aktivit a her zaměřených na sociomotoriku, senzomototriku a neuromotoriku. / Lektoři; Mgr. Tomáš Vyhlídal, FTK UP v Olomouci; Mgr. Veronika Chvojková, MŠ Rooseveltova v Olomouci 

„ Matematická pregramotnost v pohybových aktivitách v inkluzivním předškolním vzdělávání“

Téma se bude zabývat: postavením pohybových aktivit v RVP PV; předmatematickou výchovou v dnešní MŠ; připraveností dětí na vstup do základní školy z hlediska motoriky a matematické pregramotnosti; vlivem hry a pohybové hry v MŠ. Praktická ukázka cvičení bude společně s diskuzí závěrem lekce.

/Lektorka. Mgr. Jitka Bařinová, ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha- Letňany

„Relaxační cvičení“ 

Seminář se věnuje významu relaxačních cvičení, jejich uplatnitelnosti, aplikaci a modifikacím v inkluzivní školní tělesné výchově. Součástí semináře bude seznámení se s jednotlivými druhy relaxačních technik (dechová cvičení, formy relaxace, autogenní trénink, představivost a vizualizace, jóga pro děti, relaxace při hudbě) a jejich zapojení do hodin TV. / Lektorka; Mgr. Markéta Hajduková, FTK UP v Olomouci, Regionální konzultantka APA v RPVOK

Vzdělávací program „pÁPÁ hrátky“ 

„pÁPÁ hrátky“ jsou čtyři vzdělávací programy probíhající pod hlavičkou Centra APA Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Jedná se o programy určené  dětem v předškolním vzdělávání i žákům 1. - 3. ročníku ZŠ, které představující problematiku osob se zdravotním postižením. Programy pomáhají dětem přirozenou formou hry a příběhů seznámit se zdravotním postižením, pozitivně formovat jejich postoje a názory k osobám s jinakostí a snaží se o prevenci sociální izolace. V první části semináře Vás seznámím se čtyřmi interaktivními vzdělávacími programy, které jsou zaměřené na jednotlivé typy postižení. Jednotlivé programy vždy uvádí motivační pohádka a navazují na ní další aktivity. V druhé části semináře Vás provedu programem a prakticky si vyzkoušíte aktivity, budete moct prohlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky pro dané postižení

/Lektorka; Mgr. Veronika Chvojková, MŠ Rooseveltova, Olomouc


Na akce se dle Vašeho zájmu a výběru můžete rovněž přihlásit na guskovicova.koordinatorapa@gmail.com Přejeme Vám pěkné prázdniny a těšíme se na Vaši účast na našich akcích. 


Za RCPA RPVOK

Eva Guskovičová, Kontaktní koordinátorka APA

Martin Lajza, Odborný metodik APA