IKAPOK II

Workshopy pro pedagogy mateřských škol na Střední pedagogické škole v Přerově v rámci projektu IKAP OK II

Workshopy pro pedagogy mateřských škol na Střední pedagogické škole v Přerově v rámci projektu IKAP OK II

IKAP2

15. 9. 2023

Pedagogové vyučující na Střední pedagogické škole v Přerově se dlouhodobě věnují dalšímu vzdělávání pedagogů mateřských škol. V rámci projektu IKAP OK II proběhlo od listopadu 2021 do června 2023 deset workshopů, kterých se zúčastnilo celkem 150 pedagogů mateřských škol Olomouckého kraje. Nosným tématem bylo roční období a svátky.

Proběhlé tříhodinové workshopy probíhaly podle schválené koncepce. Každý workshop zahrnoval úvodní půlhodinový společný blok metodického kabinetu IT na podporu pedagogů v oblasti metod rozvoje informačního myšlení a digitální gramotnosti u dětí předškolního věku. Byly využity moderní pomůcky, jako jsou interaktivní tabule, robotické hračky a jiné digitální technologie. Poté následovaly tři padesátiminutové tvořivé dílny metodického kabinetu výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Tato koncepce vzdělávacího kurzu vycházela jednak z požadavků aktuálního Rámcového vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání, ale také z připravovaných změn RVP PV, které kladou důraz na větší a účelné zapojení prostředků a programů ICT do výukového procesu. K úspěšné realizaci plánovaných workshopů byly vytvořeny metodické listy k jednotlivým výchovám (dramatická, hudební a výtvarná výchova) a informačním technologiím. 

Účastníci workshopů oceňovali praktické pojetí výukového programu se získáním podpůrných materiálů využitelných při práci s dětmi předškolního věku. 

Soubor metodických materiálů je v elektronické podobě zpřístupněn všem zapojeným pedagogům mateřských škol i široké veřejnosti. 


Mgr. Romana Studýnková

koordinátorka věcných aktivit IKAP OK II

ředitelka GJB a SPgŠ v Přerově