IKAPOK II

Závěrečná konference Krajského centra odborných praxí - "Společné setkání učitelů MŠ" z 31.10.2023

Závěrečná konference Krajského centra odborných praxí - "Společné setkání učitelů MŠ" z 31.10.2023

Krajské centrum odborných praxí

20. 11. 2023

Dne 31. 10. 2023 se uskutečnila aktivita Společné setkání KCOP s vedoucími učební praxe (učitelkami mateřských škol). Koordinátorka aktivit KCOP a ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy (GJB a SPgŠ, Přerov) Mgr. Romana Studýnková prezentovala výstupy projektu IKAP OK II klíčové aktivity KA04. Aktivity se zúčastnilo 16 učitelek mateřských škol Olomouckého kraje. 

Cílem aktivity byla podpora vzdělávání budoucích učitelů/učitelek mateřských škol vzdělávajících se na GJB a SPgŠ, Přerov, v oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Vznikla dvě Centra – Centrum odborných praxí a Centrum metodické podpory učitelek mateřských škol. 


Centrum odborných praxí (COP) přispělo ke zkvalitnění vzdělávání žáků oboru PMP. Byla navázána spolupráce s pedagogy mateřských škol Olomouckého kraje, ale i jiných krajů. V průběhu školních roků 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023, 2023/2024 bylo podpořeno: na učební praxi – 728 žáků a na odborné praxi – 500 žáků.  


V rámci Centra metodické podpory byl vytvořen „Vzdělávací odborný program pro pedagogické pracovníky mateřských škol“, který je členěn na workshopy a semináře.

Realizace workshopů zahrnovaly integrované činnosti v mateřské škole (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) s využitím digitálních technologií rozvíjejících informatické myšlení dětí předškolního věku. Proběhlo deset workshopů s hodinovou dotací 3 šedesátiminutové hodiny. Bylo podpořeno 150 pedagogů mateřských škol Olomouckého kraje.

Pedagogové mateřských škol byli s workshopy a semináři spokojeni. Oceňovali zejména nové inspirativní náměty pro práci s dětmi předškolního věku, prolínání teorie s praktickými ukázkami a činnostmi a kreativními didaktickými postupy. 


Vedení KCOP připravilo na aktivitu Společné setkání s vedoucími učební praxe prezentaci pomůcek a didaktických her vhodných pro děti předškolního věku, které byly zakoupené z prostředků projektu IKAP OK II. 

Společného setkání se zúčastnili také vedoucí předmětových komisí GJB a SPgŠ Přerov – metodici výchov a učitelé učební praxe. Metodici výchov a vedoucí učebních praxí sdíleli zkušenosti s přípravou žáků SPgŠ oboru PMP na učební praxe a s průběhem žákovských výstupů v mateřských školách.


Závěrem lze konstatovat, že cíl projektu byl naplněn.


Mgr. Romana Studýnková

koordinátorka věcných aktivit KCOP IKAP OK II

ředitelka GJB a SPgŠ, Přerov